Váltás az akadálymentes változatra Elmarad a március 13. napjára tervezett községi ünnepi megemlékezés a Faluházban! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Elmarad a március 13. napjára tervezett községi ünnepi megemlékezés a Faluházban!

Tisz­telt Jászalsószentgyörgyiek!

A lakos­ság egész­sé­gé­nek védelme érde­ké­ben, a Kor­mány által fel­ál­lí­tott Koronavírus-járvány Elleni Véde­ke­zé­sért Felelős Ope­ra­tív Törzs figye­lem fel­hí­vá­sá­nak ele­get téve tájé­koz­ta­tom Jászal­só­szent­györgy lakos­sá­gát, hogy a tele­pü­lé­sen az 1848–49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc emlé­kére 2020. már­cius 13-án 17.00 órai kez­dés­sel ter­ve­zett köz­ségi meg­em­lé­ke­zés a Falu­ház­ban elmarad!

A koszo­rú­zást meg­tart­juk már­cius 15-én, a vasár­napi, 11 óra­kor kezdődő ünnepi Szent­mise (Szent­mise a Hazá­ért) után a Petőfi szobornál!

 

Köszön­jük szí­ves megértésüket!

Szar­vák Imre

pol­gár­mes­ter

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.