Váltás az akadálymentes változatra Közlemény a Jászalsószentgyörgy, Fő út 62-66. számú ingatlanok előtti fenyőfák kivágásáról | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.02.17
Donát

Közlemény a Jászalsószentgyörgy, Fő út 62–66. számú ingatlanok előtti fenyőfák kivágásáról

2019-ben lakos­sági beje­len­tés érke­zett a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­talba, hogy a Fő út 62–66. szám előtti számú ingat­la­nok előtti fenyő­fák bal­eset­ve­szé­lyes álla­po­túak. A hely­színi meg­te­kin­tés után meg­ke­res­tük a 32-es út kezelő­jét a Magyar Közút nZrt-t, mivel a fák állami tulaj­don­ban lévő terü­le­ten helyez­ked­nek el. Kér­tük, vizs­gál­tas­sák meg szakértő­vel a fákat, hogy azok való­ban balesetveszélyesek-e. A Magyar Közút meg­tette a szük­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket, és szakértői véle­mény alap­ján a bal­eset­ve­szé­lyes fák kivá­gá­sá­ról hatá­ro­zott! A kivá­gott fákat Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat fogja pótolni!

Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.