Váltás az akadálymentes változatra Elfogytak a jegyek a szilveszteri bálra! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.01.19
Sára, Márió

Elfogytak a jegyek a szilveszteri bálra!

Saj­ná­lat­tal érte­sít­jük azo­kat a ked­ves érdeklődő­ket, akik a jövő­ben sze­ret­ték volna meg­vá­sá­rolni a Tor­na­te­rem­ben meg­ren­de­zésre kerülő köz­ségi Szil­vesz­teri Bálra a jegyü­ket,  saj­nos elfogy­tak a belépők!  Az elad­ható jegyek szá­má­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­nál figye­lembe kell ven­nünk a Tor­na­te­rem  Orszá­gos Tűz­vé­delmi Terv előí­rá­sa­i­nak meg­fe­lelően elké­szí­tett Kiürí­tési Terv­ben meg­ha­tá­ro­zott maxi­má­lis létszámot!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.