Váltás az akadálymentes változatra Ismét ösztöndíj pályázatot hirdetünk hátrányos helyzetű tanulók részére | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

Ismét ösztöndíj pályázatot hirdetünk hátrányos helyzetű tanulók részére

EFOP-3.9.2–16-2017–00019 azo­no­sí­tó­számú „Humán kapa­ci­tá­sok fejlesztése

a Jász­a­páti járás­ban” – pro­jekt kere­té­ben meghirdetett

 

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

 

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat pályá­za­tot hir­det az EFOP 3.9.2 pályá­zat keretében

Elnyer­hető ösz­tön­díj összege: 30.000Ft / hó

Az összeg folyó­sí­tása folyó­szám­lára tör­té­nik min­den hónap 15-ik nap­jáig.
Az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak idő­tar­tama: 5 hónap (2019. május 1 – 2019. szep­tem­ber 30.)

Pályá­zati fel­té­te­lek:
- magyar állam­pol­gár­ság
– beje­len­tett jásza­ló­szent­györ­gyi lak­cím
– köz­ok­ta­tási vagy felsőok­ta­tási tanulói/hallgatói jog­vi­szony
– szo­ci­á­li­san hát­rá­nyos hely­zet
– egyéb pályá­zati támo­ga­tás­ban, ösz­tön­díj­ban hallgatói/tanulói jog­vi­szo­nya tekin­te­té­ben nem része­sül
– kis­korú sze­mély ese­tén a tör­vé­nyes kép­vi­selője nyújtja be a pályá­za­tot
Előnyt jelent:

- kima­gasló tanul­má­nyi ered­mény (4,00 felett)
Pályá­zat benyújtása:

Kizá­ró­lag a pályá­zati űrla­pon, a szük­sé­ges mel­lék­le­tek csa­to­lá­sá­val.
Pályá­zat köte­lező melléklete:

- tanulói/hallgatói jog­vi­szony okta­tási intéz­mény által kitöl­tött ere­deti igazolása

- az előző év/félév bizo­nyít­vá­nyá­nak okta­tási intéz­mény által hite­le­sí­tett igazolása

- jegyzői iga­zo­lás a hát­rá­nyos hely­zetről
A hiá­nyo­san vagy határidőn túl benyúj­tott pályá­za­tok eluta­sí­tásra kerül­nek. Hiány­pót­lásra nincs lehetőség.

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2020. május 15. (pén­tek) 12.00 óra

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak módja:

- pos­tai úton aján­lott kül­de­mény­ként a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.) címre

- sze­mé­lye­sen a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban, Bathó-Szarvák Mónika ügyintézőnek

Adat­ke­ze­lés:

- a pályázó pályá­zata benyúj­tá­sá­val bün­tető­jogi felelős­sé­get vál­lal az általa közölt ada­tok való­ság­tar­tal­má­ért.
– a pályázó hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy a sze­mé­lyes ada­tait a pályá­za­tot kiíró Jász­a­páti Város Önkor­mány­zata nyil­ván­tar­tásba vegye és a jogo­sult­ság ellenőr­zése cél­já­ból az ösz­tön­díj idő­tar­tama alatt kezelje.

A pályá­zat elbírálása:

A pályá­za­to­kat az ösz­tön­díj elbí­rá­lá­sára lét­re­ho­zott 3 fős ad hoc bizott­ság bírálja el.

Az elbí­rá­lás határ­ideje: 2020. május 20.

 

Az ösz­tön­díj vissza­vo­násra kerül:

- ha az ösz­tön­díj­ban része­sülő elköl­tö­zik Jászalsószentgyörgyről,

- ha meg­szű­nik a pályázó tanulói/hallgatói jogviszonya

 

Jászal­só­szent­györgy, 2020. május 6.

 Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Letölt­hető dokumentumok:

pályázati_felhívás_392_20_május

PÁLYÁZATI ADATLAP

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.