Váltás az akadálymentes változatra Hirdetmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó pénzbeli támogatás osztásának időpontjáról | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.03.28
Gedeon, Johanna

Hirdetmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény után járó pénzbeli támogatás osztásának időpontjáról

Tájé­koz­tat­juk azon rend­sze­res gyer­mek­vé­delmi ked­vez­ményre jogo­sult sze­mé­lye­ket, akik­nek a ked­vez­mé­nyük 2019 novem­ber 1-én fenn­áll, a tár­gyév novem­ber hónap­jára tekin­tet­tel pénz­beli támo­ga­tás­ban részesülnek.

A pénz­beli támo­ga­tás átvé­te­lét a ked­vez­mény­ben része­sülő gyer­mek szülője, vagy  a jogo­sult nagy­korú gyer­mek érvé­nyes sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal és lak­cím­kár­tyá­val, vagy meg­ha­tal­ma­zottja által (írá­sos meg­ha­tal­ma­zás) veheti át a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal házipénztárában.

A pénz­beli támo­ga­tás kiosz­tá­sá­nak időpontjai

2019. novem­ber 20. szerda

8.30 órá­tól – 12 óráig, 13 órá­tól 16 óráig

2019. novem­ber 21. csütörtök

8.30 órá­tól – 12 óráig vehe­tik át.

Fel­hív­juk azok­nak a szülők­nek a figyel­mét arra, akik a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott napo­kon a pénz­beli támo­ga­tás nem tud­ják átvenni, azt még 2019. novem­ber hónap­ban házi­pénz­tári órák­ban a Hiva­tal házi­pénz­tá­rá­ban felvehetik.

Pénz­tári időpont:

Hétfő: 13 órá­tól 18 óráig

Szerda: 8.30 órá­tól 12 óráig

 

dr. Kovács Kornél

jegyző

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.