Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület alakuló ülésére 2019. október 24. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Meghívó Képviselő-testület alakuló ülésére 2019. október 24.

A Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testületének

 

 a l a k u l ó   ü l é s é r e

2019. októ­ber 24-én (csü­tör­tök) 16.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: Köz­ség­háza, föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napirend:

 

1. A Válasz­tási Bizott­ság tájé­koz­ta­tója a válasz­tás eredményről

Előadó: Találtné Kovács Erzsé­bet HVB. elnök

2. Önkor­mány­zati kép­vi­selők és pol­gár­mes­ter eskütétele

Eskü­vevő: Találtné Kovács Erzsé­bet HVB. elnök

3. A pol­gár­mes­ter köszöntője

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Elő­ter­jesz­tés a pol­gár­mes­ter illet­mé­nyé­nek megállapításáról

Előadó: dr. Kovács Kor­nél jegyző

 5. Elő­ter­jesz­tés a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testületének szer­ve­zeti és műkö­dési sza­bály­za­tá­ról szóló 10/2013. (IX.30.) önk. ren­de­le­té­nek módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Elő­ter­jesz­tés alpol­gár­mes­ter jelölt elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 7.  Alpol­gár­mes­ter meg­vá­lasz­tása tit­kos sza­va­zás­sal és eskütétele

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Elő­ter­jesz­tés az alpol­gár­mes­ter tisz­te­let­dí­já­nak megállapításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9.  Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Pénz­ügyi Bizott­sága tag­ja­i­nak megválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

10.  Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Tele­pü­lés­fej­lesz­tési Bizott­sága tag­ja­i­nak megválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

11. Elő­ter­jesz­tés tanács­no­kok megválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

12. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zati kép­vi­selők, bizott­sági elnök, a bizott­ság tag­jai és a tanács­no­kok tisz­te­let­dí­já­ról és ter­mé­szet­beni jut­ta­tá­sa­i­ról szóló önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter 

13. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak:

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2019. októ­ber 18.

Üdvöz­let­tel:

                     Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.