Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. szeptember 26. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. szeptember 26.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

 

2019. szep­tem­ber 26. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:     

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2.  Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2019. évi költ­ség­ve­tési ren­de­le­té­nek módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Tájé­koz­tató Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2019. I fél­évi költ­ség­ve­té­sé­nek alakulásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés a Jász­sági Szo­ci­á­lis Alap­szol­gál­ta­tási Köz­pont által biz­to­sí­tott sze­mé­lyes gon­dos­ko­dást nyújtó ellá­tá­sok­ról, azok igény­be­vé­te­léről, vala­mint a térí­tési díja­i­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ról szóló 8/2015.(VI.15.) számú önkor­mány­zati ren­de­le­té­nek módosítására

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés Bursa Hun­ga­rica pályá­zat­hoz tör­ténő csat­la­ko­zás­ról és a pályá­zat kiírásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Elő­ter­jesz­tés első lakás­hoz jutók támo­ga­tá­sá­ról– zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Egye­bek

 

 

 

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2019. szep­tem­ber 20.

 

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.