Váltás az akadálymentes változatra Felhívás: IV. Józsa Mihály Békés megyei Vers- és Prózamondó Fesztivál | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

Felhívás: IV. Józsa Mihály Békés megyei Vers– és Prózamondó Fesztivál

IV. Józsa Mihály Békés megyei Vers– és Pró­za­mondó Fesztivál

2019. decem­ber 07., Békéscsaba

 

A fesz­ti­vál szer­vezője: a

Fél­ing Szín­ház Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let és a Csa­ba­gyön­gye Kul­tu­rá­lis Központ.

 

 

Jelent­ke­zés fel­té­te­lei: neve­zési határidő: 2019. októ­ber 27.

 

 

A Fesz­ti­válra jelent­ke­zés feltételei:

 

1. – A fesz­ti­válra kizá­ró­lag nem hiva­tá­sos (amatőr) vers és/vagy pró­za­mon­dók jelent­ke­zé­sét várjuk.

2. – A jelent­kező a betöl­tötte a 15. életévét.

3. – A jelent­kező­ket két kor­cso­portba sorol­juk: A = 15–18 év közöt­tiek; B = 18 év felettiek

 

A válasz­tott versre és/vagy pró­zára vonat­kozó követelmények:

 

1. – Min­den jelent­kező max. 6, min. 3 vers­sel és/vagy pózá­val jelent­kez­het A meg­adott művek közül a hely­szí­nen, zsűri nevez meg egyet (eset­leg kettőt) meghallgatásra.

2. – A fesz­ti­válra neve­zett vers, vagy pró­zai mű előa­dási ideje: min. 2, max. 10 perc.

 

Jelent­ke­zés menete:

 

1. – A Fesz­ti­válra való neve­zés­hez meg­fe­lelően kitöl­tött jelent­ke­zési lap (mellékletben!).

2. –Kér­jük, hogy a jelent­ke­zési lapot on-line küldje meg a felingszinhaz@gmail.com címre (http://sj52.szinhaz.info/Feling.html).

 

Bevá­lo­ga­tás és fesztivál:

 

1. – A fesz­ti­válra jelent­kezők közül 20 fő vers­mon­dót, és 20 fő pró­za­mon­dót hív meg a zsűri. Erről sze­mélyre szóló érte­sí­tést küldünk.

3. – A fesz­ti­vál ter­ve­zett idő­pontja: 2019. decem­ber 07.

4. – A fesz­ti­vá­lon, kate­gó­ri­án­ként 1., 2., 3. díj (eset­leg külön­díj) kiadá­sára kerül sor.

 

A kiírás­ban leír­tak elfogadása:

 

A jelent­ke­zési lap Fesz­ti­válra tör­ténő benyúj­tá­sá­val a jelent­kező elfo­gadja az e doku­men­tum­ban fel­tün­te­tett sza­bá­lyo­kat, illetve kije­lenti, hogy enge­dé­lye van min­den, eset­le­ge­sen szerzői jog­gal védett szö­veg nyil­vá­nos bemutatására.

 

Egyéb tud­ni­va­lók:

Az eset­leg fel­me­rülő szál­lás­sal, uta­zás­sal kap­cso­la­tos költ­sé­gek a jelent­kezőt terhelik.

 

 

 

 

Fél­ing Szín­ház Kul­tu­rá­lis Egyesület

Csa­ba­gyön­gye Kul­tu­rá­lis Központ

Bővebb infor­má­ció:

JM_Feszt_2019_kiiras_JELLAP_kep_szurke_OK

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.