Váltás az akadálymentes változatra EBOLTÁS 2019. október hónapban | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.26
Evelin, Fülöp

EBOLTÁS 2019. október hónapban

Tájé­koz­ta­tom a köz­ség lakos­sá­gát, hogy a 164/2008. (XII. 28.) FVM ren­de­let értel­mé­ben a 3 hóna­pos­nál idő­sebb ebe­ket KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLEN

a tulaj­do­nos saját költ­sé­gén, az állat állat­egész­ség­ügyi fel­ügye­le­tét ellátó szol­gál­tató állat­or­vos­sal beol­tatni! A védőol­tás beada­tása a kutya tar­tási helyén vagy állat­or­vosi ren­delő­ben is lehetséges.

 

A Jászal­só­szent­györ­gyi Állat­or­vosi Ren­delő­ben (cím: Jászal­só­szent­györgy, Kos­suth L. u. 28.) az ebol­tásra java­solt idő­pont­ja­ink, ami­kor meg­hosszab­bí­tott nyitva tar­tás­sal vár­juk a kutyá­kat és gazdáikat:

 

2019.10.10. (csü­tör­tök)       08.00 — 11.00 óráig

                              2019.10.15. (kedd)               14.00 – 19.00 óráig

2019.10.16.(szerda)             09.00 -  11.00 óráig

2019.10.26. (szom­bat)         07.30 -  11.00 óráig

A védőol­tás a ren­delő nyitva tar­tási ide­jé­ben más­kor is elvégezhető.

Veszett­ség ellen oltani csak a mik­ro­chip­pel már meg­je­lölt ebe­ket lehet!

(Amennyi­ben kutyá­já­ban még nincs mik­ro­chip, annak behe­lye­zése a ren­delő­ben 3500 Ft-ba kerül, és az oltás­sal egy­idejű­leg elvégezhető.)

           

Az oltás díja Magyar Állat­or­vosi Kamara aján­lása alap­ján 3800.- Ft + a féreg­hajtó tab­letta 10 ttkg-onként 200.- Ft, tehát a fize­tendő díj ( a köte­lező féreg­haj­tás­sal együtt):

10 kg test­sú­lyú kutyá­nak 4000.- Ft

20 kg test­sú­lyú kutyá­nak 4200.- Ft

30 kg test­sú­lyú kutyá­nak 4400.- Ft

40 kg test­sú­lyú kutyá­nak 4600.- Ft

 

 Köte­lező a kutyák­nak a belső borí­tó­ján sor­szá­mo­zott oltási könyv.  A fia­tal kutyák első oltási köny­vé­nek kiál­lí­tása illető­leg az elve­szett oltási köny­vek pót­lása  500.- Ft-ba kerül!

 

Az oltat­la­nul maradt ebek tulaj­do­no­sai ellen sza­bály­sér­tési eljá­rás kez­de­mé­nye­zé­sére kerül sor!

 

                                                                Vinkli Vet Kft. állat­or­vosi praxis

Jászal­só­szent­györ­gyi Állat­or­vosi Rendelő

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.