Váltás az akadálymentes változatra Ösztöndíjpályázat: középiskolai tanulók és hallgatók, szakemberek, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.03.31
Árpád

Ösztöndíjpályázat: középiskolai tanulók és hallgatók, szakemberek, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

az EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számúA fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” – című pro­jekt keretében

 

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

 

közép­is­ko­lai tanu­lók, főis­ko­lai vagy egye­temi hall­ga­tók részére

 

Az ösz­tön­díj célja: hogy a tanu­lók, meg­sze­rez­hes­sék a képes­sé­geik sze­rinti leg­ma­ga­sabb szintű, lehető­leg a tele­pü­lés szá­mára szük­sé­ges, hely­ben hasz­no­sít­ható tudást, illetve erő­sítse lokál­pat­ri­o­tiz­mu­su­kat, tele­pü­lés­hez való kötődésüket.

 

Cél­cso­port: 16 – 25 évesek

Ösz­tön­díj­ban része­sít­hetők száma: 2 fő

Az ösz­tön­díj mér­téke 10 000 Ft/fő/hó Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átutalásra.

Ösz­tön­díj támo­ga­tás idő­tar­tama: 12 hónap

 

A pályá­za­ton részt vehet az a tanuló, aki jelen­leg közép­is­ko­lai, főis­ko­lai, vagy egye­temi tanul­má­nyait végzi és 2018/2019-as tan­évről lezárt bizo­nyít­vánnyal ren­del­ke­zik, vagy az előző sze­mesz­tert sike­re­sen elvégezte.

 

Közép­is­ko­lás tanulók:

 • A tanu­ló­nak állandó beje­len­tett jászal­só­szent­györ­gyi lakó­hellyel kell ren­del­kez­nie és az előző fél­évi tanul­má­nyi átlaga közép­is­ko­lás tanuló ese­tén leg­alább 4,0
 • Pél­dás maga­tar­tás, mini­mum jó szorgalom
 • A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nál előnyt jelent: tanul­má­nyi, kul­tu­rá­lis és egyéb ver­se­nye­ken elért ered­mé­nyes sze­rep­lés vagy isko­lai, osz­tály­szintű közös­ségi tevékenység

 

Nem pályáz­hat az a tanuló:

-          aki­nek a bizo­nyít­vá­nyá­ban elég­te­len osz­tály­zat szerepel,

-          iga­zo­lat­lan hiány­zása meg­ha­ladja a 8 órát,

-          fegyelmi intéz­ke­dés van folya­mat­ban ellene,

-          aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selő­jé­nek, vagy a képviselő-testület tag­já­nak, PTK sze­rinti hozzátartozója.

 

Az ösz­tön­dí­jas­tól elvá­rás, hogy min­dent meg­te­gyen azért, hogy meg­szer­zett tudá­sát köz­vetve vagy köz­vet­le­nül a tele­pü­lés érde­ké­ben is kama­toz­tassa, akár úgy, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát (amennyi­ben van szá­mára meg­fe­lelő fel­té­te­le­ket nyújtó mun­ka­le­hető­ség), akár úgy, hogy az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő 1 évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz. Vál­lalja továbbá a helyi kézmű­ves hagyo­má­nyok és tevé­keny­sé­gek fel­tér­ké­pe­zé­sét, turisz­ti­kai att­rak­ciók fel­tér­ké­pe­zése és további fej­lesz­té­sére vonat­kozó tanul­mány készí­té­sét és a vég­zett kuta­tó­munka bemutatását.

 

A pályázó köte­les negyed­évente beszá­molni az általa vég­zett mun­ká­ról, illetve előa­dást kere­tén belül bemu­tatni a helyi kézmű­ves hagyo­má­nyok és turisz­ti­kai tevé­keny­sé­gek­kel kap­cso­la­tos kuta­tó­mun­ká­já­nak eredményét.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.

 

Az ösz­tön­díj vissza­vo­ná­sát von­hatja maga után:

-          a beszá­moló benyúj­tá­sá­nak elmulasztása,

-          a tanul­má­nyi átlag­je­lentős romlása,

 

A fen­tiek értel­mé­ben a ter­ve­zett pont­rend­szer belső súlyozása:

 • Tanul­má­nyi ered­mé­nye: 30%
 • Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és/vagy önkén­tes munka): 30%
 • Nagy­csa­lád­ban él vagy egy­szülős csa­lád­ban él: 10%
 • Egy főre eső jöve­de­lem: 30%

 

Főis­ko­lai, egye­temi hallgatók:

 • A hall­ga­tók­nak állandó beje­len­tett jászal­só­szent­györ­gyi lakó­hellyel kell ren­del­kez­nie és az előző fél­évi tanul­má­nyi átlaga főis­ko­lai, vagy egye­temi hall­ga­tók ese­tén leg­alább 3,5 (az átlag­szá­mí­tás­nál figye­lembe vehető tan­tár­gyak főis­ko­lá­sok ese­tén: az adott sze­mesz­ter­ben fel­vett, félév végén vizs­gá­val záruló tantárgyak).

 

Nem pályáz­hat az a tanuló:

-          aki­nek a fél­évi inde­xé­ben elég­te­len osz­tály­zat szerepel

-          fegyelmi intéz­ke­dés van folya­mat­ban ellene

-          aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selő­jé­nek, vagy a képviselő-testület tag­já­nak PTK sze­rinti hozzátartozója.

 

Az ösz­tön­dí­jas­tól elvá­rás, hogy min­dent meg­te­gyen azért, hogy meg­szer­zett tudá­sát köz­vetve vagy köz­vet­le­nül a tele­pü­lés érde­ké­ben is kama­toz­tassa, akár úgy, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát (amennyi­ben van szá­mára meg­fe­lelő fel­té­te­le­ket nyújtó mun­ka­le­hető­ség), akár úgy, hogy az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő 1 évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.

 

 • A fen­tiek értel­mé­ben a ter­ve­zett pont­rend­szer belső súlyozása:
 • Tanul­má­nyi ered­mé­nye: 30%
 • Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és/vagy önkén­tes munka): 30%
 • Nagy­csa­lád­ban él vagy egy­szülős csa­lád­ban él: 10%
 • Egy főre eső jöve­de­lem: 30%

 

Az ösz­tön­díj mér­téke 10 000 Ft (tíz­ezer forint)/fő/hó, amely 2019. októ­ber 1.- 2020. szep­tem­ber 30. között folyó­sí­ta­nak. Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átuta­lásra a tanuló, hall­gató bank­szám­lá­jára. (Amennyi­ben nyer­tes pályázó, szük­sé­ges bank­szám­lát nyitnia)

 

A pályá­za­tok benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2019. szep­tem­ber 20. (pén­tek) 12:00

 

A pályá­za­tok leadá­sá­nak módja: sze­mé­lye­sen, zárt borí­ték­ban a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal titkárságára.

 

A pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

-          az előző fél­évi tanul­má­nyi ered­ményről kiál­lí­tott hite­le­sí­tett napló vagy bizo­nyít­vány máso­la­tot, vagy főis­ko­lai, egye­temi hall­ga­tók ese­tén sze­mesz­tert lezáró dokumentumot

-          a tanu­lói jog­vi­szony igazolását,

 

-          össze­fér­he­tet­len­ségi nyi­lat­ko­za­tot (minta csatolva),

-          nyi­lat­ko­za­tot az 1 főre eső jöve­de­lemről (minta csatolva),

-          Adó, illetve Taj kár­tya másolatát,

-          a tanuló lak­cím­kár­tyá­já­nak másolatát,

-          pályá­zati adat­la­pot (minta csatolva),

-          a pályázó elér­hető­sé­gét, bankszámlaszámát.

 

A hiá­nyo­san vagy határidőn túl benyúj­tott pályá­za­tok eluta­sí­tásra kerül­nek, hiány­pót­lásra nincs lehetőség!

 

A pályá­za­to­kat – átru­há­zott hatás­kö­ré­ben eljárva – a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 3 fős bizott­sága, az önkor­mány­zat egy fő kép­vi­selő tes­tü­leti tagja, egy fő peda­gó­gus és a szak­mai vezető bírálja el.

A pályá­zati anya­gok letölt­hetők a www.jaszalsoszentgyorgy.hu oldal­ról, illetve igé­nyel­hetők sze­mé­lye­sen a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Ügy­fél­szol­gá­la­tán (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.).

 

További infor­má­ciót az alábbi elér­hető­sé­ge­ken kérhetnek:

 

Pap Béla szak­mai vezető/dr. Kovács Kor­nél jegyző: 06–57/556–025,  jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu

Jakusné Vámos Mária peda­gó­gus: jnevm@freemail.hu

 

Jászal­só­szent­györgy, 2019. 09. 05.

 

 Letölt­hető dokumentumok: 

Pályá­zati felhivas_2019.szept.

Pályá­zati adat­lap és nyilatkozatok_2019.szept.

 

 ****

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

az EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számúA fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” – című pro­jekt keretében

 

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

 

tele­pü­lé­sen élő szak­em­be­rek részére

 

Az ösz­tön­díj célja: a tele­pü­lé­sen dol­gozó szak­em­be­rek meg­tar­tása, folya­ma­tos szak­em­ber ellá­tás biz­to­sí­tása. A szak­em­be­rek ösz­tön­zése a tele­pü­lé­sen közös­ségi, önkén­tes munka végzésére.

 

Cél­cso­port: 18 – 35 évesek

Ösz­tön­díj­ban része­sít­hetők száma: 3 fő

Az ösz­tön­díj mér­téke 53 000 Ft/fő/hó. Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átutalásra.

Ösz­tön­díj támo­ga­tás idő­tar­tama: 14 hónap

 

A pályá­za­ton részt vehet az a tele­pü­lé­sen állandó lak­hellyel ren­del­kező sze­mély, aki vál­lalja, hogy élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györ­gyön tar­tóz­ko­dik, vagy az a sze­mély, aki vál­lalja, hogy állandó lak­cí­met sze­rez. A pályázó szak­mája bár­mi­lyen lehet: lovász, laka­tos, asz­ta­los, autó­sze­relő, kőmű­ves, sza­kács, pin­cér, teher­gép­ko­csi vezető, stb. A szak­mai ösz­tön­díj prog­ram nem dip­lo­má­hoz kötött.

 

A Pályázó vállalja:

-          Az ösz­tön­díj folyó­sí­tási idő­szaka alatt és azt követő egy évig Jászal­só­szent­györ­gyön állandó lak­hellyel ren­del­ke­zik, és ott vál­lal munkát.

-          Az ösz­tön­díj folyó­sí­tási idő­szaka alatt és azt követő egy évig Jászal­só­szent­györ­gyön közös­ségi célú önkén­tes tevé­keny­ség végez.

 

Nem pályáz­hat az a személy:

-          aki nem vál­lalja, hogy a pályá­zat elnye­rése ese­tén élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györ­gyön fog tar­tóz­kodni és állandó lak­cím­mel fog rendelkezni.

-          aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selője, vagy a képviselő-testület tagja, vala­mint a fen­tiek PTK sze­rinti hozzátartozója.

 

Az ösz­tön­díj prog­ram­ban részt­vevőktől elvá­rás, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát (amennyi­ben van szá­mára meg­fe­lelő fel­té­te­le­ket nyújtó mun­ka­le­hető­ség), illetve az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő egy évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban, közös­ségi ese­mé­nye­ken önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.

 

Az ösz­tön­díj prog­ram­ban részt­vevő köte­les min­den 3. hónap utolsó nap­jáig (negyed­évente) beszá­mo­lót készí­teni az általa vég­zett önkén­tes mun­ká­ról. A beszá­mo­ló­ban rész­le­te­sen be kell mutat­nia az eltelt idő­szak alatti tevé­keny­sé­gét, kuta­tá­sait, vala­mint az önkén­tes mun­ká­ját fel­ada­tok meg­ha­tá­ro­zá­sá­val. Az elké­szült beszá­mo­lót az adott hónap utolsó nap­jáig el kell jut­tatni Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzathoz.

 

 

Az ösz­tön­díj vissza­vo­ná­sát von­hatja maga után:

-          ha a pályázó nem tar­tóz­ko­dik élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györgy, vagy jászal­só­szent­györ­gyi állandó lak­címe megszűnik,

-          mun­ká­ját nem látja el meg­fe­lelően és ezt mun­ka­adója bejelenti,

-          önkén­tes közös­ségi mun­ká­já­ról nem készít beszá­mo­lót.

 

A belső pon­to­zási rend­szer súlyozása:

 • A pályázó jövő­képe: 30% (a bizott­ság érté­ke­lése alap­ján 0–1-2–3-4 pont)
 • Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és önkén­tes munka): 20% (tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és önkén­tes munka 1 pont, hiány­szak­má­val ren­del­kező VAGY a mini­má­lis önkén­tes mun­kán felüli vál­la­lás 2 pont, hiány­szak­má­val ren­del­kező ÉS a mini­má­lis önkén­tes mun­kán felüli vál­la­lás 2 pont)
 • Élet­kor: 25 év alatti vagy feletti 20 %
 • Gyer­me­ket nevel: 20%. (1 gyer­mek 1 pont, több gyer­mek 2 pont)
 • Hiányzó szak­em­be­re­ket pótolna-e: 10%

(0–1 pont. igen 1 pont, nem 0 pont.)

 

Az ösz­tön­díj mér­téke 53 000 Ft (ötven­há­rom­ezer forint)/fő/hó, amely 2019. októ­ber 1.- 2020. novem­ber 30. között (14 hónap) folyó­sí­ta­nak. Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átuta­lásra a pályázó bank­szám­lá­jára. (Amennyi­ben nyer­tes a pályázó, szük­sé­ges bank­szám­lát nyitnia).

A pályá­zó­nak elnyert pályá­zat ese­tén 1 hónap áll ren­del­ke­zé­sére az állandó lak­cím iga­zo­lá­sára. Az ösz­tön­díj csak az állandó lak­cím iga­zo­lása után folyósítható.

 

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2019. szep­tem­ber 20. (pén­tek) 12:00

 

A pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

-          a pályázó lak­cím­kár­tyá­já­nak másolatát,

-          vég­zett­sé­get iga­zoló doku­men­tum másolata,

-          adó illetve Taj kár­tya másolatát,

-          össze­fér­he­tet­len­ségi nyi­lat­ko­za­tot (minta csatolva).

-          nyi­lat­ko­za­tot az 1 főre eső jöve­de­lemről (minta csatolva).

-          pályá­zati adat­la­pot (minta csatolva).

 

A hiá­nyo­san vagy határidőn túl benyúj­tott pályá­za­tok eluta­sí­tásra kerül­nek, hiány­pót­lásra nincs lehetőség!

 

A pályá­za­to­kat a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 3 fős bizott­sága, az önkor­mány­zat egy fő kép­vi­selő tes­tü­leti tagja, egy fő peda­gó­gus és a szak­mai vezető bírálja el.

A pályá­zati anya­gok letölt­hetők a www.jaszalsoszentgyorgy.hu oldal­ról, illetve igé­nyel­hetők sze­mé­lye­sen a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Ügy­fél­szol­gá­la­tán (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.).

További infor­má­ciót az alábbi elér­hető­sé­ge­ken kérhetnek:

Pap Béla szak­mai vezető/dr. Kovács Kor­nél jegyző: 06–57/556–025,  jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu

Jakusné Vámos Mária peda­gó­gus: jnevm@freemail.hu

 

Jászal­só­szent­györgy, 2019. 09. 05.

 

 Letölt­hető dokumentumok: 

Pályá­zati felhivas_2_rész_2019. szept

Pályá­zati adat­lap és nyilatkozatok_2_rész_2019. szept

 ****

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

az EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számúA fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” – című pro­jekt keretében

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

 

Felső­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kező fia­ta­lok részére

 

Az ösz­tön­díj célja: felső­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kező (pl. peda­gó­gus, óvoda peda­gó­gus, egyéb humán köz­szol­gál­ta­tás terü­le­tén vég­zett szak­em­ber, mér­nök, közgazdász…stb) 21–35 év közötti a tele­pü­lé­sen élő szak­em­be­rek sze­mé­lyes kom­pe­ten­ci­á­i­nak fej­lesz­tése, a szak­em­be­rek   átkép­zése,   ily   módon   a   folya­ma­tos   szakember-ellátás biz­to­sí­tása.  A felső­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kező sze­mé­lyek ösz­tön­zése a tele­pü­lé­sen közös­ségi, önkén­tes munka vég­zé­sére, hely­ben maradásra.

 

Cél­cso­port: 21 – 35 évesek

Ösz­tön­díj­ban része­sít­hetők száma: 1 fő

Az ösz­tön­díj mér­téke 53 000 Ft/fő/hó. Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átutalásra.

Ösz­tön­díj támo­ga­tás idő­tar­tama: 14 hónap

 

A pályá­za­ton részt vehet az a tele­pü­lé­sen állandó lak­hellyel ren­del­kező sze­mély, aki vál­lalja, hogy élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györ­gyön tar­tóz­ko­dik, vagy az a sze­mély, aki vál­lalja, hogy állandó lak­cí­met sze­rez. A szak­mai ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak fel­té­tele, hogy a pályázó felső­fokú vég­zett­ség­gel rendelkezzen.

 

A Pályázó vállalja:

-          Az ösz­tön­díj folyó­sí­tási idő­szaka alatt és azt követő egy évig Jászal­só­szent­györ­gyön állandó lak­hellyel ren­del­ke­zik, és ott vál­lal munkát.

-          Az ösz­tön­díj folyó­sí­tási idő­szaka alatt és azt követő egy évig Jászal­só­szent­györ­gyön közös­ségi célú önkén­tes tevé­keny­ség végez.

 

Nem pályáz­hat az a személy:

-          aki nem vál­lalja, hogy a pályá­zat elnye­rése ese­tén élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györ­gyön fog tar­tóz­kodni és állandó lak­cím­mel fog rendelkezni.

-          aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selője, vagy a képviselő-testület tagja, vala­mint a fen­tiek PTK sze­rinti hozzátartozója.

 

Az ösz­tön­díj prog­ram­ban részt­vevőktől elvá­rás, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát (amennyi­ben van szá­mára meg­fe­lelő fel­té­te­le­ket nyújtó mun­ka­le­hető­ség), illetve az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő egy évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban, közös­ségi ese­mé­nye­ken önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.

 

Az ösz­tön­díj prog­ram­ban részt­vevő köte­les min­den 3. hónap utolsó nap­jáig (negyed­évente) beszá­mo­lót készí­teni az általa vég­zett önkén­tes mun­ká­ról. A beszá­mo­ló­ban rész­le­te­sen be kell mutat­nia az eltelt idő­szak alatti tevé­keny­sé­gét, kuta­tá­sait, vala­mint az önkén­tes mun­ká­ját fel­ada­tok meg­ha­tá­ro­zá­sá­val. Az elké­szült beszá­mo­lót az adott hónap utolsó nagy­jáig el kell jut­tatni Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzathoz.

 

Az ösz­tön­díj vissza­vo­ná­sát von­hatja maga után:

-          ha a pályázó nem tar­tóz­ko­dik élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györgy, vagy jászal­só­szent­györ­gyi állandó lak­címe megszűnik,

-          mun­ká­ját nem látja el meg­fe­lelően és ezt mun­ka­adója bejelenti,

-          önkén­tes közös­ségi mun­ká­já­ról nem készít beszá­mo­lót.

 

A belső pon­to­zási rend­szer súlyozása:

 • A pályázó jövő­képe: 30% (a bizott­ság érté­ke­lése alap­ján 0–1-2–3-4 pont)
 • Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és önkén­tes munka): 20% (tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és önkén­tes munka 1 pont, hiány­szak­má­val ren­del­kező VAGY a mini­má­lis önkén­tes mun­kán felüli vál­la­lás 2 pont, hiány­szak­má­val ren­del­kező ÉS a mini­má­lis önkén­tes mun­kán felüli vál­la­lás 2 pont)
 • Élet­kor: 25 év alatti vagy feletti 20 %
 • Gyer­me­ket nevel: 20%. (1 gyer­mek 1 pont, több gyer­mek 2 pont)
 • Hiányzó szak­em­be­re­ket pótolna-e: 10%

(0–1 pont. igen 1 pont, nem 0 pont.)

 

Az ösz­tön­díj mér­téke 53 000 Ft (ötven­há­rom­ezer forint)/fő/hó, amely 2019. októ­ber 1.- 2020. novem­ber 30. (14 hónap) között folyó­sí­ta­nak. Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átuta­lásra a pályázó bank­szám­lá­jára. (Amennyi­ben nyer­tes a pályázó, szük­sé­ges bank­szám­lát nyitnia).

A pályá­zó­nak elnyert pályá­zat ese­tén 1 hónap áll ren­del­ke­zé­sére az állandó lak­cím iga­zo­lá­sára. Az ösz­tön­díj csak az állandó lak­cím iga­zo­lása után folyósítható.

 

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2019. szep­tem­ber 20. (pén­tek) 12:00

 

A pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

-          a pályázó lak­cím­kár­tyá­já­nak másolatát,

-          vég­zett­sé­get iga­zoló doku­men­tum másolata,

-          adó illetve Taj kár­tya másolatát,

-          össze­fér­he­tet­len­ségi nyi­lat­ko­za­tot (minta csatolva).

-          nyi­lat­ko­za­tot az 1 főre eső jöve­de­lemről (minta csatolva).

-          pályá­zati adat­la­pot (minta csatolva).

A hiá­nyo­san vagy határidőn túl benyúj­tott pályá­za­tok eluta­sí­tásra kerül­nek, hiány­pót­lásra nincs lehetőség!

 

A pályá­za­to­kat a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 3 fős bizott­sága, az önkor­mány­zat egy fő kép­vi­selő tes­tü­leti tagja, egy fő peda­gó­gus és a szak­mai vezető bírálja el.

 

A pályá­zati anya­gok letölt­hetők a www.jaszalsoszentgyorgy.hu oldal­ról, illetve igé­nyel­hetők sze­mé­lye­sen a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Ügy­fél­szol­gá­la­tán (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.).

További infor­má­ciót az alábbi elér­hető­sé­ge­ken kérhetnek:

Pap Béla szak­mai vezető/dr. Kovács Kor­nél jegyző: 06–57/556–025,  jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu

Jakusné Vámos Mária peda­gó­gus: jnevm@freemail.hu

 

Jászal­só­szent­györgy, 2019. 09. 05.

 

 Letölt­hető dokumentumok: 

Pályá­zati felhivas_3_rész_2019.szept

Pályá­zati adat­lap, mellékletek_2019.szept

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.