Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. július 4. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. július 4.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

 

2019. július 4. (csütörtök)

13.30 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:     

1.  Tájé­koz­tató a két ülés tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Tájé­koz­tató a tele­pü­lés köz­biz­ton­sá­gá­nak helyzetéről

Előadó: Jász­be­ré­nyi Rendőr­ka­pi­tány­ság vezetője

 

3. Beszá­moló a tele­pü­lés kataszt­ró­fa­vé­delmi helyzetéről

Előadó: Jász­be­ré­nyi Rendőr­ka­pi­tány­ság vezetője

 

4. Beszá­moló a TRV Zrt. 2018. évi vízi­közmű üze­mel­te­tési tevékenységéről

Előadó: TRV Zrt. üzem­mér­nök­ség vezetője

 

5. Beszá­moló a Köz­ségi Könyv­tár és Falu­ház 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Köz­ségi Könyv­tár és Falu­ház vezetője

 

6. Elő­ter­jesz­tés az Ozi­risz Kft. által, a Fő út 78. szám alatti főző­kony­hán 2019 nya­rán meg­va­ló­sí­tandó ter­ve­zett fejlesztésről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7.  Elő­ter­jesz­tés a TOP-1.2.1–15-JN14-2016–00006 azo­no­sí­tó­számú, „Turiz­mus­fej­lesz­tés János­hida, Alattyán és Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­se­ken” című pro­jekt kere­té­ben esz­kö­zök beszer­zése tárgy­ban lezá­rult köz­be­szer­zési eljá­rás nyer­tes aján­lat­tevő­jé­nek megállapításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­ügyekről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

9.  Elő­ter­jesz­tés első lakás­hoz jutók támo­ga­tá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

10.  Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

Jász­be­ré­nyi Rendőr­ka­pi­tány­ság vezetője

Jász­la­dá­nyi Rendőrőrs vezetője

Jász­be­ré­nyi Hiva­tá­sos Tűzol­tó­pa­rancs­nok­ság parancsnoka

Tisza­menti Regi­o­ná­lis Vízmű­vek Zrt. üzem­mér­nök­ség vezetője

Köz­ségi Könyv­tár és Falu­ház vezetője

 

Jászal­só­szent­györgy, 2019. június 28.

 

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.