Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. május 30. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.26
Evelin, Fülöp

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. május 30.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

 

2019. május 30. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:     

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2.  A Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű Kft. 2018. évi beszá­mo­ló­já­nak elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat és költ­ség­ve­tési szer­vei 2018. évi pénz­ügyi ter­vé­nek vég­re­haj­tá­sá­ról szóló beszá­moló és a zár­szám­adási önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2018. évi belső ellenőr­zési beszá­mo­ló­já­nak elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4.  Elő­ter­jesz­tés mél­tat­lan­sági ügy meg­tár­gya­lá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2019. május 24.

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.