Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztatás FOGORVOSI ÜGYELETRŐL | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Tájékoztatás FOGORVOSI ÜGYELETRŐL

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2017. ápri­li­sá­ban feladat-ellátási szerző­dést kötött ren­de­lési időn kívüli fogá­szati ügye­let biz­to­sí­tá­sára a Szol­noki Kis­tér­ség Több­célú Tár­su­lás­sal, mely intéz­mény­hez össze­sen 27 megyei tele­pü­lés csatlakozott.

 

Önkor­mány­za­tunk annak érde­ké­ben, hogy az ügye­leti szol­gál­ta­tás a jászal­só­szent­györ­gyi lako­sok szá­mára is elér­hető és díj­men­te­sen igénybe vehető legyen, a Tár­su­lás felé rend­sze­res pénz­ügyi hoz­zá­já­ru­lást fizet, így már más­fél éve biz­to­sí­tott a Fog­or­vosi Ügye­let lehetősége.

 

A Dr. Abka­ro­vics Den­tál Bt. által Szol­nok váro­sá­ban működ­te­tett FOGORVOSI ÜGYELET a Móra Ferenc út 9. szám alatt található.

Pihenő és ünnep­na­po­kon 7.00 – 15.00 óra között várja a pácienseket.

Tele­fon­száma: 06–56/429–937

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.