Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. május 2. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. május 2.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

 

2019. május 2. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:     

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2.  Beszá­moló a Gyer­mek­jó­léti és Gyer­mek­vé­delmi Szol­gá­lat által 2018. évben ellá­tott feladatokról

Előadó: Pén­tek Mónika családsegítő

 

3.  Elő­ter­jesz­tés az „Útfel­újí­tási mun­kák Jászal­só­szent­györ­gyön” kivi­te­le­zési mun­ká­la­ta­i­nak elvég­zése” tár­gyú köz­be­szer­zési eljá­rás nyer­tes aján­lat­tevő­jé­nek kiválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4.  Elő­ter­jesz­tés Civil szer­ve­ze­tek pályá­za­ta­i­nak elbí­rá­lá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés első lakás­hoz jutók támo­ga­tá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6.  Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­ügyekről– zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

Pén­tek Mónika — családsegítő

Jászal­só­szent­györgy, 2019. ápri­li­lis 26.

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre  polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.