Váltás az akadálymentes változatra Már lehet pályázni a “fecskeházakra”! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.04.20
Tivadar

Már lehet pályázni a “fecskeházakra”!

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat az EFOP 1.2.11–16-2017–00037 számú pályá­zat kere­té­ben haszon­köl­csönbe adásra meg­hir­deti a tulaj­do­ná­ban lévő alábbi ingatlanokat:

 

  • Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 14. szám alatti Föld­szint 1-es lakás, alap­te­rü­lete: 59,46 m2
  • Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 14. szám alatti Föld­szint 2-es lakás, alap­te­rü­lete: 65,21 m2
  • Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 14. szám alatti Eme­let 3-as lakás, alap­te­rü­lete: 59,46 m2
  • Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 14. szám alatti Eme­let 4-es lakás, alap­te­rü­lete: 65,36 m2
  • Jászal­só­szent­györgy, Rad­nóti utca 13. szám alatti lakó­épü­let, alap­te­rü­lete: 66,47 m2
  • Jászal­só­szent­györgy, Rad­nóti utca 14. szám alatti lakó­épü­let, alap­te­rü­lete: 33,27 m2
  • Jászal­só­szent­györgy, Fő út 103. szám alatti lakó­épü­let, alap­te­rü­lete: 91,74 m2

 

Hasz­ná­lati díj:                                        0.00,- Ft/hó

 

Köz­üzemi díjak:                                     bérlő fizeti, mért fogyasz­tás szerint

 

Az ingat­la­nok fel­sze­relt­sége:              mosó­gép, inter­net elérés, lap­top, író­asz­tal, ágy, szek­rény, főző– és sütő­be­ren­de­zés, mik­ro­hul­lámú sütő, moso­gató, hűtő­szek­rény, kony­ha­bú­tor, mosogatógép

 

A lakásra egye­dül­álló fia­tal (aki a pályá­zat benyúj­tá­sá­nak idő­pont­já­ban nem éri el a 35. élet­évét), fia­tal házas­pár vagy élet­társi kap­cso­lat­ban élő pár (ha a pályá­zat benyúj­tá­sá­nak idő­pont­já­ban leg­alább az egyik fél nem töl­tötte be a 35. élet­évét) nyújthat(nak) be pályázatot.

 

A pályá­zati lehető­ség igény­be­vé­te­lé­nek fel­té­tele, hogy:

 

a) a pályá­zat benyúj­tá­sa­kor elmúlt 18 éves, de lak­ha­tási lehető­ség igény­be­vé­te­lé­nek végéig nem tölti be a 35. életévét,

 

b) vál­lalja, hogy élet­vi­tel­szerűen, lak­cím­mel ren­del­kezve Jászal­só­szent­györ­gyön marad a támo­ga­tás nyúj­tá­sát követő mini­mum 2 évig,

 

c) lak­ha­tási lehető­ség igény­be­vé­te­lé­nek fel­té­tele, hogy a beköl­töző fia­tal (vagy a csa­lád, pár leg­alább egyik tagja) leg­alább folya­ma­to­san 2 éves fog­lal­koz­ta­tási jog­vi­szonnyal (nem köz­fog­lal­koz­ta­totti) ren­del­kez­zen vagy része­sül­jön az önkor­mány­zat által a pro­jekt alap­ján nyúj­tott vala­mely ösz­tönző támogatásban.

 

d) A pályá­zó­nak köte­le­zett­sé­get kell vál­lal­nia arra, hogy a lakásba köl­tö­zés idő­pont­já­tól szá­mí­tott 3 napon belül a bér­le­mény­ben állandó lakó­he­lyet létesít.

 

e) vál­lalja, hogy a pro­jekt prog­ram­ja­i­ban aktí­van részt vesz, pl.: önkén­tes tevé­keny­sé­gek, prog­ra­mo­kon, előa­dá­so­kon való részvétel)

 

A pályázó max. 2 évig lehet lakója az így meg­pá­lyá­zott ingatlannak.

 

A pályá­zat­nak tar­tal­maz­nia kell:

 

-          az egye­dül­álló fia­tal, illetve fia­tal házas­pár, élet­tár­sak nevét (szü­le­tési nevét), szü­le­tési helyét, ide­jét, anyja nevét,

 

-          a mun­kál­tató iga­zo­lá­sát a fog­lal­koz­ta­tási jogviszonyról,

 

-          a mun­kál­tató aján­lá­sát, ha van,

 

-          isko­lai vég­zett­sé­get iga­zoló dokumentumokat,

 

-          a pályázó által kitöl­tött pályá­zati adatlapot,

 

A pályá­za­tot zárt, EFOP 1.2.11–16-2017–00037 számú pályá­zat – lakás haszon­köl­csön meg­je­lö­lés­sel, fel­adót és egyéb jelet nem tar­tal­mazó zárt borí­ték­ban kell benyúj­tani. (A pályázó meg­je­löl­heti, hogy a ren­del­ke­zésre álló 7 lakás közül melyi­ket sze­retné igénybe venni, azon­ban a dön­tés­hozó nem köte­les ezt az igényt figye­lembe venni.)

 

Pályá­za­tok benyúj­tása:

 

a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Tit­kár­sá­gára (Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.)

 

2019. május 10-én 11.00 óráig

 

A beadott pályá­za­to­kat a soron követ­kező ülé­sén a Pénz­ügyi Bizott­ság meg­tár­gyalja és javas­la­tot tesz­nek a nyer­tes pályázó sze­mé­lyére. A javas­la­tok elfo­ga­dá­sá­ról a képviselő-testület dönt, melyről írás­ban érte­sít­jük a pályázót.

 

A pályá­zat rész­le­tes tar­talmi fel­té­te­le­iről, a pályá­zati adat­lap­ról a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban lehet érdeklődni (Dr. Kovács Kor­nél jegyző­nél szer­dán­ként 15–17.00 óra között)

 

A pályá­zat kiírá­sá­nak idő­pontja: 2019. már­cius 21.

 

Nem jogo­sult bér­la­kásra, illetve nem pályáz­hat az, aki:

 

- az önkor­mány­zat, illetve kon­zor­ci­umi partnere(i) vezető tiszt­ség­vi­selője, az önkor­mány­zati képviselő-testület tagja, vala­mint a fen­tiek PTK sze­rinti közeli hozzátartozója,

 

- valót­lan ada­tok köz­lé­sé­vel vagy valós ada­tok elhall­ga­tá­sá­val vagy más módon a bér­be­adót meg­té­veszti és ezzel jog­ta­lan előny­höz jutna.

 

 

A pályá­za­tok elbí­rá­lá­sá­nál előnybe része­sül­nek azok, akik:

 

- a pályá­zat benyúj­tá­sa­kor 25 éven aluliak,

 

- akik mun­kál­ta­tói aján­lás­sal rendelkeznek,

 

- hiány­szak­má­val rendelkeznek.

 

- nyi­lat­koz­nak, hogy a tele­pü­lé­sen lakó­in­gat­lant vásárolnak.

 

 

 

                                                                           Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Letölt­hető dokumentumok:

Pályá­zati kiírás FECSKEHÁZAK

pályá­zat adat­lap FECSKEHÁZAK

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.