Váltás az akadálymentes változatra ÉRTESÍTÉS tüdőszűrő vizsgálatról | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.10.20
Vendel

ÉRTESÍTÉS tüdőszűrő vizsgálatról

 

Érte­sí­tem, hogy Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen a tüdőszűrő vizsgálat

 

2019. ápri­lis 10-től – 2019. ápri­lis 24-ig kerül megtartásra.

 

A tüdőszű­rés helye: Köz­ség­háza Nagy­terme Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.

Szű­rési idő naponta:                Hétfő             12 — 17 óráig

                                                         Kedd              8  — 13 óráig

                                                         Szerda           12 — 17 óráig

                                                         Csü­tör­tök       8 — 13 óráig

                                                         Pén­tek            8  — 13 óráig

Utolsó szű­rési nap 2019. ápri­lis 24.   Szerda       12  -  16 óráig

Tüdőszű­rés 2019. ápri­lis 19-én Nagy­pén­te­ken és 2019. ápri­lis 22-én Hús­vét hét­főn nem lesz.

A szű­rési napo­kon 16,30 óráig, illetve 12,30 óráig jelen­jen meg ellen­kező eset­ben a szű­rést nem min­den alka­lom­mal tud­ják elvégezni!

 

18 év alatti sze­mély ese­té­ben a szű­rés elvég­zé­sé­hez szülői bele­egye­zés szükséges.

Aki a szű­rés ide­jéig még nem töl­tötte be a 40. élet­évét, a szű­rés elvég­zé­sé­hez üzem­or­vosi, vagy házi­or­vosi beutaló szük­sé­ges, továbbá szű­rési díjat köte­les fizetni.

A szű­rés díja 1.700.- Ft. 

 

A befi­ze­tési csek­ket a szű­rés hely­szí­nén, a beutaló bemu­ta­tása után lehet kérni.

 

A szű­rés elvég­zé­sé­hez a beteg­kár­tya bemu­ta­tása szükséges!

 

A tüdőszű­rés min­den­ki­nek aján­lott egész­sége megőr­zése érdekében!

 

 

dr. Kovács Kornél

jegyző

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.