Váltás az akadálymentes változatra 2019. január 1-jén megkezdte működését a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.10.20
Vendel

2019. január 1-jén megkezdte működését a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Fel­adata a szen­ve­dély­be­te­gek ala­csony­kü­szöbű ellá­tása, mely magába fog­lalja a pre­ven­ciós, árta­lom­csök­kentő és keze­lés­ben jut­tató tevékenységet

Ami­ben segí­teni tudunk:

- infor­má­ci­ó­nyúj­tás, tanács­adás tele­fo­non vagy személyesen,

- segít­ség­nyúj­tás szo­ci­á­lis ügyek intézésében,

- egyéni esetkezelés,

- krí­zis­ke­ze­lés,

- drog­pre­ven­ciós prog­ra­mok iskolákban,

- igény sze­rint önse­gítő cso­por­tok alakítása,

- igény sze­rint fog­lal­koz­tató cso­por­tok alakítása,

- keze­lésbe jut­ta­tás (önkén­tes alapon)

- biz­ton­sá­go­sabb szó­ra­ko­zási lehető­ség biz­to­sí­tása fia­ta­lok részére.

Az ellá­tásba kerü­lés név­te­le­nül és önkén­te­sen tör­té­nik, a szol­gál­ta­tá­sok ingye­ne­sen vehetők igénybe. Kor­osz­tá­lyi és lakó­he­lyi meg­kö­tés nincs, TB kár­tya nem fel­té­tel. Nem elvá­rás a szer­men­tes álla­pot, együttmű­kö­dési meg­ál­la­po­dás kötése nem szükséges. 

Ellá­tási terü­let: Jász­la­dány, Jász­a­páti, Jászal­só­szent­györgy, Jászágó, Jászá­rok­szál­lás, Jász­be­rény, Jász­dó­zsa, Jász­felső­szent­györgy, Jász­fény­szaru, Jász­já­kó­halma, Jász­s­zentand­rás, Jász­te­lek, Pusztamonostor.

Elér­hető­sé­ge­ink:

Nyitva álló helyi­sé­günk címe: 5130 Jász­a­páti, Kos­suth L. út 27.

Mun­ka­tár­sak:

Berg­mann Kincső intéz­mény­ve­zető 06 30 164 2313

Fehér Rácz Anikó szo­ci­á­lis mun­ka­társ 06 30 164 2311

Nagy Mari­anna szo­ci­á­lis mun­ka­társ 06 30 185 0599

Email címünk: jaszsagiszsz13@gmail.com

Vár­juk önkén­te­sek jelent­ke­zé­sét, főként a közép­is­ko­lák köte­lező közös­ségi szol­gá­la­tot tel­je­sí­teni kívánó tanu­lóit, de magán­sze­mé­lyek és (absz­ti­nens, volt szen­ve­dély­be­te­gek) jelent­ke­zé­sét is biza­lom­mal várjuk!

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.