Váltás az akadálymentes változatra Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.10.20
Vendel

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nem­zeti köz­ne­ve­lésről szóló 2011. évi CXC. tör­vény (a továb­bi­ak­ban NKt.) 50. § (7) bekez­dé­sé­ben, vala­mint a nevelési-oktatási intéz­mé­nyek műkö­dé­séről és a köz­ne­ve­lési inté­mé­nyek név­hasz­ná­la­tá­ról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI ren­de­let 22. § (1) — (2) bekez­dé­sé­ben fog­lal­tak­nak meg­fe­lelően a 2019. évben tan­kö­te­les korba lépő gye­re­kek álta­lá­nos isko­lai beirat­ko­zá­sá­nak idő­pontja — a terü­le­ti­leg ille­té­kes tan­ke­rü­leti köz­pon­tok véle­mé­nyé­nek kiké­ré­sé­vel — az aláb­biak sze­rint került meghatározásra:

tovább…

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.