Váltás az akadálymentes változatra Hirdetmény az óvodai beíratkozás módjáról | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.06.26
János, Pál

Hirdetmény az óvodai beíratkozás módjáról

Az Egri Főegy­ház­me­gye fenn­tar­tá­sá­ban működő

Szent György Kato­li­kus Óvoda, Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola

Cif­ra­pa­lota Tag­óvo­dá­jába tör­ténő jelent­ke­zés módjáról

a 2019/2020. neve­lési évre vonatkozóan.

 

A nem­zeti köz­ne­ve­lésről szóló 2011. évi CXC. tör­vény 8.§ (1) alap­ján: Az óvoda a gyer­mek három­éves korá­tól a tan­kö­te­le­zett­ség kez­de­téig nevelő intézmény.

A szülő köte­les­sége, hogy biz­to­sítsa gyer­meke óvo­dai neve­lés­ben való rész­vé­te­lét, így köte­les beíratni gyer­me­két a hir­det­mény­ben meg­ha­tá­ro­zott időpontban.

 • Be kell íratni min­den gyer­me­ket, aki 2019. augusz­tus 31-ig betölti a har­ma­dik élet­évét.  2011. évi CXC. tör­vény 8.§ (2) alap­ján  a neve­lési év (2019. szep­tem­ber 1-jétől)  leg­alább napi négy órát köte­les óvo­dai neve­lés­ben részt venni.
 • Amennyi­ben az óvo­dai neve­lésre köte­le­zett gyer­mek óvo­da­kö­te­le­zett­sé­gét kül­föl­dön tel­je­síti, arról a szülő köte­les a beirat­ko­zás ide­jé­nek utolsó határ­nap­ját követő tizenöt napon belül írás­ban érte­sí­teni a gyer­mek lakó­he­lye, annak hiá­nyá­ban tar­tóz­ko­dási helye sze­rint ille­té­kes jegyzőt.
 • Az óvoda fel­ve­heti azt a gyer­me­ket is, aki a har­ma­dik élet­évét a fel­vé­te­létől szá­mí­tott fél éven belül betölti, fel­téve, hogy min­den, a fel­vé­teli kör­zet­ben lakó­hellyel, ennek hiá­nyá­ban tar­tóz­ko­dási hellyel ren­del­kező három­éves és annál idő­sebb gyer­mek óvo­dai fel­vé­teli kérelme teljesíthető.

Az óvo­dai beíra­tás ideje a 2019/2020. neve­lési évre
2019. ápri­lis 29. (hétfő) 8–16 óráig

2019. ápri­lis 30.  (kedd) 8–16 óráig

A beirat­ko­zás helye: Szent György Kato­li­kus Óvoda, Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola

Cif­ra­pa­lota Tag­óvo­dája 5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.

Az óvoda fel­vé­teli kör­zete: Jászal­só­szent­györgy köz­igaz­ga­tási területe.

Intéz­mé­nyünk az ala­pító okirat alap­ján vál­lal­hatja az enyhe értelmi fogya­té­kos, beszéd­fo­gya­té­kos, hal­lás­sé­rült, hal­lás­fo­gya­té­kos, moz­gás­fo­gya­té­kos, autiz­mus spekt­rum zavar­ral küzdő gyer­me­kek, vala­mint egyéb pszi­chés fejlő­dési zavar­ral (súlyos tanu­lási, figye­lem– vagy maga­tar­tás­sza­bá­lyo­zási zavar­ral) küzdő gyer­me­kek ellátását.

 

Az óvo­dai jelent­ke­zés­hez a JELENTKEZÉSI LAP című nyom­tat­ványt szük­sé­ges kitöl­teni, melyet az óvo­dá­ban lehet besze­rezni. A kitöl­tött jelent­ke­zési lapot a beirat­ko­zás­kor hozza magával!

 

Az óvo­dai beirat­ko­zás­hoz szük­sé­ges doku­men­tu­mok, melye­ket a beirat­ko­zás­kor be kell mutatni:

 • a gyer­mek szü­le­tési anya­könyvi kivonatát
 • a gyer­mek, vala­mint a szülő(k) lak­he­lyét iga­zoló lak­cím­kár­tyá­ját
 • a gyer­mek TAJ– kár­tyá­ját
 • a szülő(k) sze­mé­lyi igazolványát
 • a gyer­mek eset­le­ges beteg­sé­gét, spe­ci­á­lis igé­nyét iga­zoló szak­vé­le­ményt, orvosi igazolást,
 • elvált, illetve élet­társi viszony­ban élő szülők ese­tén a szülői fel­ügye­let jogát iga­zoló hiva­ta­los dokumentumot,
 • nem magyar állam­pol­gár ese­tén a gyer­mek stá­tu­szát iga­zoló doku­men­tu­mot, továbbá a szülő­nek iga­zol­nia kell azt is, hogy milyen jog­cí­men tar­tóz­ko­dik a gyer­mek Magyar­or­szág terü­le­tén     (Nkt. 92. §),
 • gyer­mek­vé­delmi ked­vez­ményről, hát­rá­nyos hely­zetről szóló hatá­ro­za­tot (ha van ilyen),
 • a sajá­tos neve­lési igenyű gyer­me­ke­ket nevelő óvo­dába való fel­vé­tel­hez a szakértői és reha­bi­li­tá­ciós bizott­ság javaslatát.

 

Óvodáz­ta­tási köte­le­zett­ség nem tel­je­sí­tése ese­tére vonat­kozó jogkövetkezmény:

Az a szülő vagy tör­vé­nyes kép­vi­selő, aki a szülői fel­ügye­lete vagy gyám­sága alatt álló óvo­dai neve­lés­ben való rész­vé­telre köte­le­zett gyer­me­ket kellő idő­ben az óvo­dába nem íratja be, a sza­bály­sér­té­sekről, a sza­bály­sér­tési eljá­rás­ról és a sza­bály­sér­tési nyil­ván­tar­tási rend­szerről szóló 2012. évi II. tör­vény 247. § (1) a) pontja alap­ján sza­bály­sér­tést követ el, és pénz­bír­ság­gal sújtható.

 

Az óvo­dai beirat­ko­zás a fenti helyen és idő­pont­ban sze­mé­lye­sen tör­té­nik, a szük­sé­ges doku­men­tu­mok bemu­ta­tá­sá­val. Az óvo­dai fel­vé­telről az óvoda vezetője dönt, aki az óvo­dai fel­vé­teli, eset­le­ges átvé­teli kére­lem­nek helyt adó dön­té­sét írás­ban, a kére­lem eluta­sí­tá­sára vonat­kozó dön­té­sét hatá­ro­zati for­má­ban közli a szülő­vel.
Az óvo­dai fel­vé­tel tár­gyá­ban meg­ho­zott dön­tés köz­lé­sé­nek határ­napja 2019. május 30. Eluta­sító hatá­ro­zat ellen a kéz­hez­vé­teltől szá­mí­tott 15 napon belül nyújt­ható be jog­or­vos­lati kére­lem a Szent György Kato­li­kus Óvoda, Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola Fenntartójához.

A neve­lési év első napja 2019. szep­tem­ber 2. utolsó napja 2020. augusz­tus 31.

 

Jászal­só­szent­györgy, 2019.03.18.

 

 

Lip­tákné Kátai Tímea                                                              Tar­nai Mihály

tagintézmény-vezető                                                                    igaz­gató

 

Tel­jes hir­det­mény letöl­tése ITT!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.