Váltás az akadálymentes változatra Jelentkezés az „ Útravaló Ösztöndíjprogram”- 2018/2019. tanév II. félévére | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2021.06.18
Arnold, Levente

Jelentkezés az „ Útravaló Ösztöndíjprogram”- 2018/2019. tanév II. félévére

Az Emberi Erő­for­rás Támo­ga­tás­ke­zelő Prog­ram­iroda az „Útra­való Ösz­tön­díj­prog­ram” kere­té­ben a 2018/2019. tava­szi félévre vonat­ko­zóan (2019. már­ci­us­tól– júli­u­sig ter­jedő 5 hónapra) ismét meg­hir­deti 2019. már­cius 14-től azÚt a Közép­is­ko­lába és az „Út az Érett­sé­gi­hez alprog­ra­mok pályá­zati felhívását.

Az Emberi Erő­for­rás Fej­lesz­tési Ope­ra­tív Prog­ram — az EFOP-3.1.4–15-2015–00001 és a Ver­seny­ké­pes Magyar­or­szág Ope­ra­tív Prog­ram –VEKOP-7.3.1–17-2017–00001 pro­jekt­tel egyedi cél­ként tűzte ki a vég­zett­ség nél­küli isko­la­el­ha­gyás csök­ken­té­sét, a hát­rá­nyos hely­zetű tanu­lók vég­zett­ségi szint­jé­nek növe­lé­sét, vala­mint a minő­ségi okta­tás­hoz, neve­lés­hez és kép­zés­hez való hoz­zá­fé­rés biztosítását.

Ennek egyik esz­kö­ze­ként a sérü­lé­keny tár­sa­dalmi cso­por­tok­hoz tar­tozó tanu­lók isko­lai sike­res­sé­gé­nek szak­mai– tar­talmi fej­lesz­tés­sel és a hát­rá­nyo­kat köz­vet­le­nül kom­pen­záló tevé­keny­sé­gek­kel tör­ténő támo­ga­tást fogal­mazta meg.

Az „Út a közép­is­ko­lába” alprog­ram célja, a részt­vevő tanu­lók fel­ké­szí­tése, az érett­sé­git adó közép­is­ko­lák­ban való továbbtanulásra.

Az „Út az érett­sé­gi­hez” alprog­ram célja, a részt­vevő tanu­lók támo­ga­tása, a közép­is­kola sike­res befe­je­zése érde­ké­ben és a felsőok­ta­tásba való beke­rü­lés elő­se­gí­tése.

Vár­juk mind­azon isko­lák jelent­ke­zé­sét, akik részt kíván­nak venni az „Útra­való Ösz­tön­díj­prog­ram” két alprog­ram­já­ban – az „Út a közép­is­ko­lába” vagy az „Út az érett­sé­gi­hez” alprog­ram­ban.

A pályá­zat ösz­tön­dí­jat és men­tori támo­ga­tást nyújt a hát­rá­nyos és hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­zetű tanu­lók részére. A tanu­ló­kat kiegé­szítő ösz­tön­díj­jal sze­ret­nénk moti­válni. A prog­ram a men­to­rok­nak ösz­tön­dí­jat és szak­mai hát­tér­tá­mo­ga­tást biztosít.

A jelent­ke­zési fel­hí­vás és a hoz­zá­tar­tozó Útmu­tató az EMET hon­lap­ján meg­ta­lál­ható, illetve len­tebb letölthető:

VEKOP II. félév jelent­ke­zési felhívás_2019.03.13

EFOP II. félév jelent­ke­zési felhívás_2019.03.13 (003)

Beje­lent­ke­zés “Útra­való ösz­tön­díj­prog­ram”: https://ukir.emet.gov.hu/login.php


				


				

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.