Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. március 21. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2019. március 21.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

 

2019. már­cius 21. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:   

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2.  Elő­ter­jesz­tés az „Útfel­újí­tási mun­kák Jászal­só­szent­györ­gyön” kivi­te­le­zési mun­ká­la­ta­i­nak elvég­zé­sére” tár­gyú köz­be­szer­zési eljá­rás aján­lat­té­teli fel­hí­vá­sá­nak és meg­hí­vandó vál­lal­ko­zá­sok elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3.  Elő­ter­jesz­tés a TOP-1.2.1–15-JN14-2016–00006 azo­no­sí­tó­számú, „Turiz­mus­fej­lesz­tés János­hida, Alattyán és Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­se­ken” című pro­jekt kere­té­ben esz­kö­zök beszer­zése tárgy­ban össze­fog­laló tájé­koz­ta­tás elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés a gyer­me­két­kez­te­tés térí­tési díja­i­ról és a bölcső­dei ellá­tás gon­do­zási díjá­ról szóló 5/2017. (IV.7.) önkor­mány­zati ren­de­lete módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­ügyekről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Elő­ter­jesz­tés első lakás­hoz jutók támo­ga­tá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7.  Elő­ter­jesz­tés civil szer­ve­zet támo­ga­tá­sá­nak kérel­méről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2019. már­cius 14.

 

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.