Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztatás vasútfejleszési munkák miatti menetrendváltozásról  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Tájékoztatás vasútfejleszési munkák miatti menetrendváltozásról

A MÁV-START Zrt. tájé­koz­tatta a Sze­mély­szál­lí­tási Köz­szol­gál­ta­tási Igaz­ga­tó­sá­got, hogy 2019. feb­ruár 4-től 2019. május 12-ig Rákos és Hat­van állo­má­sok között vég­zett vas­út­fej­lesz­tési mun­kák miatt a 78 sz.  Aszód – Balas­sa­gyar­mat, vala­mint a 80 sz. Budapest-Keleti – Hat­van – Mis­kolc vas­út­vo­na­lon köz­le­kedő vona­tok módo­sí­tott menet­rend sze­rint köz­le­ked­nek, bizo­nyos viszony­la­to­kon egyes vona­tok helyett vonat­pótló autó­bu­szok szál­lít­ják az uta­so­kat .

 

A vágány­zár idő­tar­tama alatt jelentős vál­to­zá­sok lesz­nek a menet­rend­ben, ezért ezúton is kér­jük, hogy az uta­sok ne meg­szo­kás sze­rint köz­le­ked­je­nek, figyel­jék a kihe­lye­zett tájé­koz­tató hir­det­mé­nye­ket, illetve hasz­nál­ják a www.mavcsoport.huolda­lon elér­hető MÁV-START menet­rendi kereső­jét az aktu­á­lis információkért.

 

A módo­sí­tott menet­ren­de­ket a csa­tolt hir­det­mé­nyek tartalmazzák:

Hirdetmény_78_Rákos — Hatvan_0204-0331

Hirdetmény_78_Rákos — Hatvan_0401-0512

Hirdetmény_80_Rákos — Hatvan_0204-0512

Hirdetmény_80a_Rákos — Hatvan_0203-0204

Hirdetmény_80a_Rákos — Hatvan_0204-0512

Hirdetmény_körIC elvá­gás szöveges

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.