Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésre 2018. december 14. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Meghívó Közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésre 2018. december 14.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

KÖZMEGHALLGATÁSSAL

egy­be­kö­tött ülésére

 

2018. decem­ber 14. (péntek)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:   

 

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Elő­ter­jesz­tés a ter­mé­szet­ben nyúj­tott szo­ci­á­lis célú tüzelőa­nyag támo­ga­tás jogo­sult­sági fel­té­te­le­iről szóló 12/2018. (X.12.) számú önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés nyi­lat­ko­zat elfo­ga­dá­sá­ról a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal hasz­no­sí­tá­sá­ról az MNV Zrt-vel kötött meg­ál­la­po­dás­nak megfelelően

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés a Rákó­czi úti kerék­pá­rút terü­le­té­nek önkor­mány­zati tulaj­donba vételéről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés nyer­tes aján­lat­tevő kivá­lasz­tá­sá­ról „A Jászal­só­szent­györ­gyi Roma Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat szék­he­lyé­nek ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­tése” című, TOP-3.2.1–16-JN1-2017–00005 azo­no­sí­tó­számú pro­jekt kivi­te­le­zési mun­ká­la­ta­i­nak elvégzésére

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

 

6. Elő­ter­jesz­tés a Képviselő-testület 2019. évi mun­ka­ter­vé­nek elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Elő­ter­jesz­tés első lakás­hoz jutók támo­ga­tá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­vá­sár­lás­ról – zárt ülésen

 

9. Egye­bek

 

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2018. decem­ber 7.

 

Tisz­te­let­tel:

 

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.