Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.05.24
Eszter, Eliza

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

A Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft. 2019. január 01. nap­já­tól foly­tatja a ház­tól tör­ténő sárga és zöld zsá­kos sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tést, mely a lako­sok­nak ingyenes.

2019. első negyedév sze­lek­tív hul­la­dék­szál­lí­tá­sá­nak időpontjai:

Hul­la­dék típusa

Január

Feb­ruár

Már­cius

 

Jászal­só­szent­györgy

Sárga zsá­kos

28.

11.

11.

Zöld zsá­kos és fenyő szállítás

14. és 25.

szü­ne­tel

szü­ne­tel

A sze­lek­tív szi­ge­tek továbbra is üze­mel­nek! Ide kér­jük elhe­lyezni az üveg hul­la­dé­ko­kat! Kér­jük a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy a ház­hoz menő sárga és zöld zsá­kos sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tést minél nagyobb mér­ték­ben vegyék igénybe.

SÁRGA zsákba helyez­hető hul­la­dé­kok: –Műa­nyag, papír és fém cso­ma­go­lási hulladékok

 

  • Műa­nyag üdítős, ásvány­vi­zes PET palac­kok, kiöb­lí­tett ház­tar­tási fla­ko­nok (pl. sam­po­nos, hab­fürdős), ház­tar­tás­ban elő­for­duló tiszta fóliák (szaty­rok, tasa­kok, cso­ma­goló fóliák), kimo­sott tejes-, jog­hur­tos poharak.
  • Papír és ita­los kar­ton­do­boz, újsá­gok, folyó­ira­tok, füze­tek, köny­vek, hul­lám­pa­pí­rok, cso­ma­go­ló­pa­pí­rok, kar­ton­do­bo­zok, kiöb­lí­tett ita­los kar­ton­do­bo­zok (tejes-, gyü­mölcs­le­ves doboz)
  • Fém külön­féle ház­tar­tási fém-hulladékok (pl. evőesz­kö­zök) és fém­do­bo­zok (ita­los– és kon­zerv­do­bo­zok). A műa­nyag– és fém­hul­la­dé­kok­nál egy­aránt fon­tos, hogy azok kiöb­lítve, tisz­tán kerül­je­nek a gyűjtőzsákba.

Tapossa Laposra!”

 

A műa­nyag fla­ko­no­kat és a papír­do­bo­zo­kat, de a sörös dobo­zo­kat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél keve­sebb helyet fog­lal­ja­nak el. A sárga zsák mellé lapra haj­to­ga­tott, spár­gá­val össze­kö­tö­zött kar­ton cso­mag kihe­lyez­hető. KÉRJÜK NE tegye­nek zsí­ros, ola­jos, ház­tar­tási vegyi anyag­gal szennye­zett (nem kimo­sott) fla­kont, mar­ga­ri­nos dobozt, élel­mi­szer marad­ványt tar­tal­mazó műa­nya­got, hun­ga­ro­cellt, CD-Iemezt, magnó– és video­ka­zet­tát, egyéb műanyag­nak ítélt hul­la­dé­kot (pl. nej­lon­ha­ris­nya), mert újra­hasz­no­sí­tá­suk jelen­leg nem megoldott!

 

TILOS a zsákba kevert tele­pü­lési hul­la­dé­kot, egyéb, nem oda való hul­la­dé­kot, veszé­lyes hul­la­dé­kot, építési-bontási tör­me­lé­ket, állati tete­met,  tűz­ve­szé­lyes hul­la­dé­kot helyezni, mert nem kerül elszállításra!

 

ZÖLD zsákba csak és kizá­ró­lag zöld hul­la­dék kerüljön!

Ezek a fa– és bokor­nye­se­dék, nyírt fű, gyom, zöld­ség– és gyü­mölcs hul­la­dék. (étel­ma­ra­dék NEM!) Szin­tén elszál­lí­tásra kerül a zöld zsák mellé kihe­lye­zett max. 80 cm-re össze­vá­gott, madzag­gal köte­gelt (nem drót­tal!) gally. Mérete nem halad­hatja meg a teli zöld zsák átmérő­jét (40–50 cm).

 

Jász­telki Hul­la­dék­ud­var és Lerakó decem­beri nyitva tartása:

(Hétfő – Pén­tek 8.00 h – 16.00 h Tel: 57/462–597, 57/540–131)

                       

                        Zárva:            2018. decem­ber 1.     (szombat)

                                               2018. decem­ber 15.   (szombat)

                                               2018. decem­ber 24.   (hétfő)

                                               2018. decem­ber 31.   (hétfő)

                        Nyi­tás:            2019. január 02.        (szerda)

 

 

 

 

Jász­la­dá­nyi Hul­la­dék­ud­var decem­beri nyitva tartása:

Hétfő: 08.00–12.00 Szerda: 14.00–18.00 Szom­bat: 8.00–12:00

 

Zárva: 2018. decem­ber 20-tól 2019. január 01-ig.

 

Nyi­tás: 2019. január 02. (szerda)

 

 

 

 

 

 

Kel­le­mes Kará­cso­nyi Ünne­pe­ket és Bol­dog Új Évet Kívánunk!

 

 

 

 

Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.