Váltás az akadálymentes változatra “HÉTKÖZNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.06.26
János, Pál

“HÉTKÖZNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása">HÉTKÖZNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása

A szé­kes­fe­hér­vári Tar­soly Ifjú­sá­gért Egye­sü­let, szá­mos együttmű­ködő szer­ve­zet­tel közö­sen, „A mi Euró­pánk” című sike­res vetél­kedő­so­ro­zat foly­ta­tá­sa­ként a 2018/2019. tan­év­ben magyar­or­szági és hatá­ron túli magyar közép­is­ko­lá­sok szá­mára meg­hir­deti a „Hét­köz­na­pok Euró­pája” című vetél­kedőt.

Fon­tos­nak tart­juk, hogy a fia­ta­lok gya­ra­pít­sák isme­re­te­i­ket Euró­pá­ról és tér­sé­günk Euró­pá­ban betöl­tött sze­re­péről, múlt­já­ról, jele­néről. Célunk az is, hogy ott­ho­no­san mozog­ja­nak a hét­köz­napi élet fon­tos témá­i­ban, ügye­i­ben. Sze­ret­nénk alkal­mat adni arra, hogy a részt­vevők értel­mes kor­társ kap­cso­la­to­kat ala­kít­has­sa­nak ki, fej­leszt­hes­sék egyéni és csa­pat­já­té­kos készségeiket.

A vál­to­za­tos témák arra sar­kall­ják a fia­ta­lo­kat, hogy minél ered­mé­nye­seb­ben tájé­ko­zód­ja­nak a neten, gya­ko­rol­ják a felelős­ség­tel­jes mun­ka­meg­osz­tás tech­ni­káit, ügye­sen működ­je­nek együtt. Ismer­jék meg job­ban Európa orszá­ga­i­nak kul­tú­rá­ját, föld­raj­zát, nép­szo­ká­sait, neve­ze­tes­sé­geit, ünne­peit, gaszt­ro­nó­mi­á­ját. Legyen alkal­muk meg­em­lé­kezni az I. világ­há­ború befe­je­zé­sé­nek cen­te­ná­ri­u­má­ról, vala­mint Magyar­or­szág EU tag­sá­gá­nak közelgő 15. évfor­du­lója kap­csán gya­ra­pít­has­sák álta­lá­nos EU-s isme­re­te­i­ket. Mél­tá­nyol­ják az épí­tett és ter­mé­szeti kör­nye­zet érté­keit és tájé­ko­zód­ja­nak arról, hogy hogyan lehet eze­ket védeni. Az álta­lá­nos tájé­ko­zott­ság és pol­gári tuda­tos­ság érde­ké­ben elen­ged­he­tet­len, hogy töb­bet tud­ja­nak az emberi– és polgári-, vala­mint a válasz­tó­jo­gok­ról az Euró­pai Uni­ó­ban. A minél sike­re­sebb élet­hez hasz­nos, ha fel­vér­te­zik magu­kat továbbtanulási-, munkavállalási-, lak­ha­tási isme­re­tek­kel szű­kebb és tágabb kör­nye­ze­tük­ben, és ha egy kis jár­tas­sá­got sze­rez­nek az életvitel-, háztartás-, rendezvények-, uta­zá­sok szer­ve­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban is.

A döntős csa­pa­tok fel­ké­szü­lé­sét pon­to­sabb inst­ruk­ci­ók­kal segít­jük majd.

A vetél­kedő nyelve: magyar

A vetél­kedő fel­épí­tése: 2 inter­ne­tes for­duló, vala­mint a döntő Szé­kes­fe­hér­vá­ron.

Jelent­ke­zés: A vetél­kedőre 4 fős közép­is­ko­lai tanu­lók­ból álló csa­pa­tok jelent­ke­zé­sét vár­juk. A jelent­ke­zés­hez szük­sé­ges csa­pa­ton­ként egy segítő tanár is. Egy intéz­mény több csa­pat­tal is indul­hat a vetél­kedőn. A vetél­kedőre a fel­hí­vás meg­je­le­né­sétől kezdődően a Tar­soly Ifjú­sá­gért Egye­sü­let hon­lap­ján (www.tarsolyegyesulet.hu) lehet regiszt­rálni és a csa­pa­tok itt tájé­ko­zód­hat­nak a vetél­kedő folya­ma­tá­ról. A regiszt­rált csa­pa­tok szá­mára lesz­nek elér­hetők az inter­ne­tes for­du­lók feladatai.

1. for­duló: 2018. novem­ber 26. (12:00 órá­tól) – novem­ber 29. (24:00 óráig) 

2. for­duló: 2019. január 28. (12:00 órá­tól) – január 31. (24:00 óráig)

9 csa­pat kerül a döntőbe az inter­ne­tes for­du­lók fel­ada­ta­i­nak meg­ol­dá­sá­ért kapott pont­szá­mok alap­ján. Min­den csa­pat a leg­ma­ga­sabb pont­szám alap­ján jut be, de egy régi­ó­ból maxi­mum 2 csa­pat, és egy isko­lá­ból leg­fel­jebb 1 csa­pat lehet döntős.

A döntő idő­pontja: 2019. már­cius 23. (szom­bat) 9:00 óra.

Helye: SzSzC Deák Ferenc Keres­ke­delmi és Ven­dég­lá­tó­ipari Szak­gim­ná­zi­uma és Szakközépiskolája

Cím: 8000 Szé­kes­fe­hér­vár, Károly János utca 32.

Díjak jel­lege: uta­zás Euró­pá­ban, uta­zás a Fel­vi­dé­ken, FEZEN bér­let, egyéb jutal­mak (egyez­te­tés alatt).

A díja­kat – rész­ben vagy egész­ben – szer­vező part­ne­re­ink biztosítják.

További infor­má­ció a www.tarsolyegyesulet.hu hon­la­pon lesz olvas­ható. E-mail: tarsolyie@gmail.com.

 

Szé­kes­fe­hér­vár, 2018. novem­ber 5.

 

Sipos And­rás

a Tar­soly Ifjú­sá­gért Egyesület

elnöke

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.