Váltás az akadálymentes változatra Hogyan előzzük meg a fagy okozta vízhálózati károkat? | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.06.26
János, Pál

Hogyan előzzük meg a fagy okozta vízhálózati károkat?

Pár tanács a Tisza­menti Regi­o­ná­lis Vízmű­vek Zrt-től

A téli fagy mara­dandó kárt okoz­hat a ház­tar­tá­sok belső víz­há­ló­za­tain, az elfa­gyott szer­ke­ze­tek cse­réje akár 20.000 Ft, vagy azt meg­ha­ladó összeg is lehet, nem beszélve a fagy okozta cső­tö­résből eredő vízelfolyásról.

A Tisza­menti Regi­o­ná­lis Vízmű­vek Zrt. néhány hasz­nos tanáccsal hívja fel a figyel­met arra, hogy kis oda­fi­gye­lés­sel a fagy­ká­rok meg­előz­hetőek, a plusz kiadá­sok pedig elkerülhetőek.

 Havonta több­ször ellenőriz­zük a víz­mérőak­nát! Figyel­jünk arra, hogy fedele min­dig lehaj­tott álla­pot­ban legyen, meg­fe­lelő zárás­sal, héza­gok nél­kül. Amennyi­ben a fed­lap törött vagy hiány­zik, miha­ma­rabb pótoljuk!

 Gon­dos­kod­junk a víz­mérőakna meg­fe­lelő szi­ge­te­lé­séről! Fon­tos hogy olyan anya­got hasz­nál­junk, amely ned­ves­ség hatá­sára sem veszít hőszi­ge­telő képes­sé­géből. A hun­ga­ro­cell kiváló hőszi­ge­telő, akár­csak a hó, ezért a havat csak vízmérő-leolvasás előtt cél­szerű eltá­vo­lí­tani az aknáról.

 A víz­mérőak­ná­nak min­dig mobil­nak kell len­nie. Bár­mi­lyen védelmi eljá­rást alkal­ma­zunk, figyel­jünk arra, hogy könnyen eltá­vo­lít­ható és vissza­he­lyez­hető legyen.

 Ellenőriz­zük rend­sze­re­sen a fűtet­len helyi­sé­gek­ben, rak­tár­ban, pin­cé­ben, garázs­ban, tár­sas­házi táro­lók­ban elhe­lye­zett víz­mérő­ket is, hiszen nem csak az akná­kat fenye­geti
fagyveszély.

 Ha a mérő vagy a veze­té­kek nyom­vo­nala egy méter­nél kisebb mély­ség­ben van a talaj­szinttől, gon­dos­kod­junk hőszi­ge­te­lé­sükről! A leg­gya­ko­ribb elfa­gyás a kis­ker­tek­nél, hasz­ná­la­ton kívüli ingat­la­nok­nál és hét­végi házak­nál tapasz­tal­ható. Víz­te­le­nít­sük a belső víz­há­ló­za­tot és magát a víz­mérőt is! Miután elzár­tuk a víz­mérő előtti csa­pot, nyis­suk meg az ingat­lan felőli víz­te­le­nítő csa­pot. Kerti csap ese­tén, a fel­szí­nen húzódó veze­ték­sza­kasz víz­men­te­sí­tése érde­ké­ben, cél­szerű előbb kien­gedni a csa­pot, majd elzárni a téli
elzá­rót. Fon­tos, hogy a víz­te­le­ní­tés után is marad a cső­ve­ze­ték­ben víz, ezért java­solt azt is szi­ge­telni. Ha későn lát­tunk hozzá a víz­te­le­ní­tés­hez, és a befa­gyott víz miatt nem tud­juk
elfor­dí­tani az elzá­ró­csa­pot, előbb meleg víz­zel las­san olvasszuk fel a benne lévő jeget, majd ezután víztelenítsünk.

Szol­nok, 2018. novem­ber 16.

Tisza­menti Regi­o­ná­lis Vízmű­vek Zrt.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.