Váltás az akadálymentes változatra Halottak napjához közeledve ingyenes járatokat indítunk a temetőbe | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

Halottak napjához közeledve ingyenes járatokat indítunk a temetőbe

F E L H Í V Á S

Érte­sít­jük a tisz­telt lakos­sá­got, az idő­sebb kor­osz­tályt és a moz­gá­suk­ban rész­lege­sen vagy tel­je­sen kor­lá­to­zott sze­mé­lye­ket, hogy tekin­tet­tel a közelgő halot­tak nap­jára a köz­ségi falu­busszal ingye­nes jára­to­kat szer­ve­zünk a helyi temetőbe.

Amennyi­ben erre igényt tart Ön vagy hozzátartozója,

kér­jük jelezze!

Szol­gál­ta­tá­sunk igény­be­vé­te­lé­nek szándékát

(név­vel, cím­mel és tele­fon­szám­mal) jelez­heti a len­tebb meg­je­lölt idő­pon­tok vala­me­lyi­két kiválasztva

az 57/556–025-ös telefonszámon

vagy

sze­mé­lye­sen a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal ügyfélszolgálatán.

 

A jára­tok időpontjai:

Indu­lás a temetőbe:                                                                       Indu­lás haza:

2018. októ­ber 31. (szerda) dél­előtt 9 óra 30 perc                    11 órakor

2018. októ­ber 31. (szerda) dél­után 14 óra 00 perc                 15 óra 30 perckor

2018. novem­ber 1. (csü­tör­tök) dél­után 15 óra 30 perc      17 órakor

 

Az elő­ze­te­sen bedik­tált idő­pont, név és lak­cím alap­ján sofő­rünk elmegy Önért ott­ho­nába, majd a meg­je­lölt idő­pont­ban haza is szál­lítja a sírkertből.

For­dul­jon hoz­zánk bizalommal!

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. 10. 17.

 

Köz­ségi Önkormányzat

        polgármestere

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.