Váltás az akadálymentes változatra Közlemény a téli fűtésről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

Közlemény a téli fűtésről

Téli idő­já­rás

 

A hűvö­sebb idő bekö­szön­té­vel egyre töb­ben hasz­nál­ják nagyobb ter­he­lés mel­lett a tüzelő-, fűtő­be­ren­de­zé­se­ket. Szá­mos csa­ládi ház­nál talál­ha­tók szi­lárd tüzelőa­nyag­gal működő kazánok, vala­mint kály­hák. Nem mind­egy azon­ban, hogy ezek­ben mit ége­tünk el.

A kataszt­ró­fa­vé­de­lem arra kéri az állam­pol­gá­ro­kat, hogy csak olyan tüzelőa­nyag­gal gyújt­sa­nak be, ame­lye­ket a beren­de­zés gyár­tója ajánl, attól ne tér­je­nek el. Bevett gya­kor­lat saj­nos szá­mos ház­tar­tás­nál, hogy a lakók sze­me­tet — gumi és műa­nyag hul­la­dé­kot, kőo­laj­szár­ma­zé­kok­kal szennye­zett ron­gyot, illetve lak­ko­zott, fes­tett fát - éget­nek el a kazánok­ban, hiszen így meg­sza­ba­dul­nak a feles­le­gessé vált sze­méttől, ráadá­sul hőt ter­mel­nek vele.

Ez a maga­tar­tás azon­ban szá­mos veszélyt rejt magá­ban. A hul­la­dék kazánok­ban, kály­hák­ban tör­ténő elége­té­sé­vel nem csak káros anya­gok kerül­nek a lég­körbe, hanem fel­gyor­sul a kémé­nyek bel­se­jé­ben a kát­rány– és korom­le­ra­kó­dás. A füst­el­ve­zető kereszt­met­sze­té­nek csök­ke­né­sé­vel megnő annak belső hőmér­sék­lete a fűtés során, amely végső soron kémény– és lakás­tü­zet, vala­mint szén-monoxid vissza­áram­lást is ered­mé­nyez­het. Fon­tos erre fel­hívni a figyel­met, hiszen min­den ötö­dik lakástűz a kémény­ből indul ki! A szak­em­be­rek sze­rint a leg­jobb olyan fával tüzelni, amely hasá­bokra vágva, szellős helyi­ség­ben szá­rad mini­mum egy, de inkább két évig. A szá­rí­tás­sal nem csak a fa fűtőér­téke növek­szik, hanem a károsanyag-kibocsátása is csök­ken. Ha valaki csak két hétig fűt ház­tar­tási hul­la­dék­kal, akkor annyi kát­rány rakó­dik a kémény falára, mint nor­mál fűtőa­nyag ese­tén a tel­jes fűtési szezonban.

Téli idő­szak­ban megnő a szén-monoxid mér­ge­zés kiala­ku­lá­sá­nak veszé­lye. Ez akkor jön létre, ami­kor egy nyílt égés­terű fűtő­be­ren­de­zés elhasz­nálja a helyi­ség levegő­jét és nem biz­to­sí­tott az oxi­gén után­pót­lása. A prob­lé­mák meg­előz­hetők, ha a jól szi­ge­telő nyí­lá­szá­rókra résszellőzőt sze­rel­nek, illetve a biz­ton­ság­ér­zet növel­hető egy szén-monoxid érzé­kelő beszer­zé­sé­vel is. Fon­tos, hogy jó minő­ségű esz­közt vásá­rol­ja­nak, hiszen egy nem meg­fe­lelő érzé­kelő hamis biz­ton­ság­ér­ze­tet kelt­het, és nem is biz­tos, hogy idő­ben jelzi a veszélyt. A jó minő­ségű szén-monoxid érzé­kelők lis­tája meg­ta­lál­ható a kataszt­ró­fa­vé­de­lem hon­lap­ján, mint ahogy azoké is, ame­lyek meg­buk­tak az ellenőrzéseken.

A prob­lé­mák meg­előz­hetők, ha a tulaj­do­no­sok évente leg­alább egy­szer, szakértő­vel ellenő­riz­te­tik a fűtő­be­ren­de­zé­se­ket és a kémé­nye­ket, hiszen a szennyező­dé­sek ront­ják a beren­de­zés haté­kony­sá­gát és növe­lik a bal­eset­ve­szélyt. A csa­ládi házak­hoz a lakos­ság­nak kell meg­ren­del­nie az ingye­nes kémény­el­lenőr­zést és –tisz­tí­tást. Ehhez tele­fo­non a 1818-as szá­mot tár­csázva, majd a 9-es és az 1-es gom­bot meg­nyomva lehet idő­pon­tot fog­lalni, de mindez inter­ne­ten is meg­te­hető a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat oldalon.”

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.