Váltás az akadálymentes változatra ÚJABB ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

ÚJABB ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

az EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számúA fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” – című pro­jekt keretében

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

 

Felső­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kező fia­ta­lok részére

 

Az ösz­tön­díj célja: 8 fő felső­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kező (pl. peda­gó­gus, óvoda peda­gó­gus, egyéb    humán köz­szol­gál­ta­tás terü­le­tén vég­zett szak­em­ber, mér­nök, közgazdász…stb) 21–35 év közötti a tele­pü­lé­sen élő szak­em­be­rek sze­mé­lyes kom­pe­ten­ci­á­i­nak fej­lesz­tése, a szak­em­be­rek   átkép­zése,   ily   módon   a   folya­ma­tos   szakember-ellátás biz­to­sí­tása.  A felső­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kező sze­mé­lyek ösz­tön­zése a tele­pü­lé­sen közös­ségi, önkén­tes munka vég­zé­sére, hely­ben maradásra.

 

Cél­cso­port: 21 – 35 évesek

Ösz­tön­díj­ban része­sít­hetők száma: 8 fő

Az ösz­tön­díj összege: 50.000 Ft/fő/hó

 

A pályá­za­ton részt vehet az a tele­pü­lé­sen állandó lak­hellyel ren­del­kező sze­mély, aki vál­lalja, hogy élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györ­gyön tar­tóz­ko­dik, vagy az a sze­mély, aki vál­lalja, hogy állandó lak­cí­met sze­rez. A szak­mai ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak fel­té­tele, hogy a pályázó felső­fokú vég­zett­ség­gel rendelkezzen.

 

A Pályázó vállalja:

-          Az ösz­tön­díj folyó­sí­tási idő­szaka alatt és azt követő egy évig Jászal­só­szent­györ­gyön állandó lak­hellyel ren­del­ke­zik, és ott vál­lal munkát.

-          Az ösz­tön­díj folyó­sí­tási idő­szaka alatt és azt követő egy évig Jászal­só­szent­györ­gyön közös­ségi célú önkén­tes tevé­keny­ség végez.

 

Nem pályáz­hat az a személy:

-          aki nem vál­lalja, hogy a pályá­zat elnye­rése ese­tén élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györ­gyön fog tar­tóz­kodni és állandó lak­cím­mel fog rendelkezni.

-          aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selője, vagy a képviselő-testület tagja, vala­mint a fen­tiek PTK sze­rinti hozzátartozója.

 

Az ösz­tön­díj prog­ram­ban részt­vevőktől elvá­rás, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát (amennyi­ben van szá­mára meg­fe­lelő fel­té­te­le­ket nyújtó mun­ka­le­hető­ség), illetve az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő egy évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban, közös­ségi ese­mé­nye­ken önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz.

Jászal­só­szent­györgy Köz­séi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.

 

Az ösz­tön­díj prog­ram­ban részt­vevő köte­les min­den 3. hónap utolsó nap­jáig (negyed­évente) beszá­mo­lót készí­teni az általa vég­zett önkén­tes mun­ká­ról. A beszá­mo­ló­ban rész­le­te­sen be kell mutat­nia az eltelt idő­szak alatti tevé­keny­sé­gét, kuta­tá­sait, vala­mint az önkén­tes mun­ká­ját fel­ada­tok meg­ha­tá­ro­zá­sá­val. Az elké­szült beszá­mo­lót az adott hónap utolsó nagy­jáig el kell jut­tatni Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzathoz.

 

Az ösz­tön­díj vissza­vo­ná­sát von­hatja maga után:

-          ha a pályázó nem tar­tóz­ko­dik élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györgy, vagy jászal­só­szent­györ­gyi állandó lak­címe megszűnik,

-          mun­ká­ját nem látja el meg­fe­lelően és ezt mun­ka­adója bejelenti,

-          önkén­tes közös­ségi mun­ká­já­ról nem készít beszá­mo­lót.

 

A belső pon­to­zási rend­szer súlyozása:

  • A pályázó jövő­képe: 30% (a bizott­ság érté­ke­lése alap­ján 0–1-2–3-4 pont)
  • Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és önkén­tes munka): 20% (tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és önkén­tes munka 1 pont, hiány­szak­má­val ren­del­kező VAGY a mini­má­lis önkén­tes mun­kán felüli vál­la­lás 2 pont, hiány­szak­má­val ren­del­kező ÉS a mini­má­lis önkén­tes mun­kán felüli vál­la­lás 2 pont)
  • Élet­kor: 25 év alatti vagy feletti 20 %
  • Gyer­me­ket nevel: 20%. (1 gyer­mek 1 pont, több gyer­mek 2 pont)
  • Hiányzó szak­em­be­re­ket pótolna-e: 10%

(0–1 pont. igen 1 pont, nem 0 pont.)

 

Az ösz­tön­díj mér­téke 50 000 Ft (ötven­ezer forint)/fő/hó, amely 2018. decem­ber 1.- 2020. novem­ber 30. (24 hónap) között folyó­sí­ta­nak. Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átuta­lásra a pályázó bank­szám­lá­jára. (Amennyi­ben nyer­tes a pályázó, szük­sé­ges bank­szám­lát nyitnia).

A pályá­zó­nak elnyert pályá­zat ese­tén 1 hónap áll ren­del­ke­zé­sére az állandó lak­cím iga­zo­lá­sára. Az ösz­tön­díj csak az állandó lak­cím iga­zo­lása után folyósítható.

 

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2018. novem­ber 9. 10:00

 

A pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

-          a pályázó lak­cím­kár­tyá­já­nak másolatát,

-          vég­zett­sé­get iga­zoló doku­men­tum másolata,

-          adó illetve Taj kár­tya másolatát,

-          össze­fér­he­tet­len­ségi nyi­lat­ko­za­tot (minta csatolva).

-          nyi­lat­ko­za­tot az 1 főre eső jöve­de­lemről (minta csatolva).

-          pályá­zati adat­la­pot (minta csatolva).

A hiá­nyo­san vagy határidőn túl benyúj­tott pályá­za­tok eluta­sí­tásra kerül­nek, hiány­pót­lásra nincs lehetőség!

 

A pályá­za­to­kat a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 3 fős bizott­sága, az önkor­mány­zat egy fő kép­vi­selő tes­tü­leti tagja, egy fő peda­gó­gus és a szak­mai vezető bírálja el.

 

A pályá­zati anya­gok letölt­hetők a www.jaszalsoszentgyorgy.hu oldal­ról, illetve igé­nyel­hetők sze­mé­lye­sen a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Ügy­fél­szol­gá­la­tán (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.).

További infor­má­ciót az alábbi elér­hető­sé­ge­ken kérhetnek:

Pap Béla szak­mai vezető/dr. Kovács Kor­nél jegyző: 06–57/556–025,  jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu

Jakusné Vámos Mária peda­gó­gus: jnevm@freemail.hu

Jászal­só­szent­györgy, 2018.10.05.

Szar­vák Imre

pol­gár­mes­ter

Letölt­hető nyomtatványok:

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.