Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre október 11. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre október 11.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

 

2018. októ­ber 11. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal épü­lete, Házas­ság­kötő terem

(5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.)

 

Java­solt napi­rend:    

1. Tájé­koz­tató két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Beszá­moló a tele­pü­lés kataszt­ró­fa­vé­delmi helyzetéről

Előadó: Jász­be­ré­nyi Kataszt­ró­fa­vé­delmi Kiren­delt­ség képviselője

 

3. Beszá­moló a Köz­ségi Könyv­tár és Falu­ház tevékenységéről

Előadó: Gál Judit Könyv­tár és Falu­ház vezető

 

4.  Beszá­moló a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény 2017/2018. neve­lési évé­nek tevékenységéről

Előadó: Lip­tákné Kátai Tímea intézményvezető

 

5. Beszá­moló a Szent György Kato­li­kus Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola 2017/2018. neve­lési évé­nek tevékenységéről

Előadó: Tar­nai Mihály igazgató

 

6. Beszá­moló a Védőnői Szol­gá­lat tevékenységéről

Előa­dók: Kalóné Csekő Adri­enn, Tóth Anna­má­ria védőnők

 

7. Beszá­moló az Önkor­mány­zat adó­ügyi tevé­keny­sé­géről, az adó­be­vé­te­lek tel­je­sí­tése érde­ké­ben tett intéz­ke­dé­séről és az adó­be­vé­te­lek felhasználásáról

Előadó: dr. Kovács Kor­nél jegyző

 

8.  Tájé­koz­tató Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2018. I. fél­évi költ­ség­ve­té­sé­nek alakulásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

9. Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2018. évi költ­ség­ve­té­sé­nek módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

10. Elő­ter­jesz­tés a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Bölcsőde költ­ség­ve­tési szervből az Egri Főegy­ház­me­gye fenn­tar­tá­sába került óvo­dai neve­lés 2018. évi állami támo­ga­tás elszámolásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

11. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Bölcsőde költ­ség­ve­tési szerv ala­pító okira­tá­nak módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

12. Elő­ter­jesz­tés ösz­tön­díj­pá­lyá­zat kiírá­sá­ról a tele­pü­lé­sen élő szak­em­be­rek részére az EFOP-1.2.11–16-20170037 azo­no­sí­tó­számú „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” című pro­jekt keretében

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

13. Elő­ter­jesz­tés ösz­tön­díj­pá­lyá­zat kiírá­sá­ról a tele­pü­lé­sen élő felső­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kező fia­ta­lok részére az EFOP-1.2.11–16-20170037 azo­no­sí­tó­számú „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” című pro­jekt keretében

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

14. Elő­ter­jesz­tés „Tánc­dal­ver­seny 2018.” JNSZ Megyei ren­dez­vény támogatásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

15. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

Előa­dók

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. 10.05.

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre  polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.