Váltás az akadálymentes változatra KÉRDŐÍVES IGÉNYFELMÉRÉS 16 és 35 év közötti jászalsószentgyörgyi fiatalok részére | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.05.24
Eszter, Eliza

KÉRDŐÍVES IGÉNYFELMÉRÉS 16 és 35 év közötti jászalsószentgyörgyi fiatalok részére

Jászal­só­szent­györ­gyi 16–35 éves fia­ta­lok­tól sze­ret­nénk vála­szo­kat kapni az alábbi kér­dé­se­inkre. 
Kér­lek, szánj néhány per­cet a követ­kező kér­dé­sek megválaszolására!

Kitöl­té­sé­vel nem csak az önkor­mány­zat mun­ká­ját segít­he­ted, de az ötle­teid, javas­la­taid alap­ján bővül­het, „test­re­sza­bot­tabb” lehet a tele­pü­lé­sen elér­hető szol­gál­ta­tá­sok kínálata.

Elő­ször is rövi­den a pályá­zat­ról:
„A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” című pályá­zat alap­vető célja, hogy a tele­pü­lé­sen lete­le­pülni szán­dé­kozó fia­ta­lok képessé tétele arra, hogy az élet­le­hető­sé­gek­kel tud­ja­nak élni, és hely­ben Jászal­só­szent­györgy köz­ség­ben egzisz­ten­ciát, csa­lá­dot tud­jon alapítani.

Pro­jekt fizi­kai meg­kez­dé­sé­nek idő­pontja: 2018. feb­ruár 1.
Meg­va­ló­sí­tás záró idő­pontja: 36 hónap 2021. január 31.

A választ­ható 6 tevé­keny­sé­gek közül 4-et válasz­tott Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat, melyek a követ­kezők: tovább olvas…

Kérdőív szer­keszt­hető for­má­ban itt letölt­hető!

A kitöl­tött kérdőí­ve­ket a hivatal@jaszalsoszentgyorgy.hu címre vár­juk.

Köszön­jük!

 

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.