Váltás az akadálymentes változatra Állás: lovasoktatót keresünk a Jászalsószentgyörgyi Lovas Centrum és Magyar Udvarba | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.04.20
Tivadar

Állás: lovasoktatót keresünk a Jászalsószentgyörgyi Lovas Centrum és Magyar Udvarba

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

 

                       

a “Köz­al­kal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról szóló” 1992. évi XXXIII. tör­vény 20/A. § alapján

pályá­za­tot hirdet

Jászal­só­szent­györ­gyi Lovas Cent­rum és Magyar Udvar

lovasok­tató

mun­ka­kör betöltésére.

A köz­al­kal­ma­zotti jog­vi­szony időtartama:

hatá­ro­zat­lan idejű köz­al­kal­ma­zotti jogviszony

                       

Fog­lal­koz­ta­tás jellege:

Tel­jes munkaidő

A mun­ka­vég­zés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 108/a.

 

 

A mun­ka­körbe tar­tozó, illetve a vezetői meg­bí­zás­sal járó lénye­ges feladatok:

Lova­gol­ta­tás­sal járó lovas szol­gál­tató tevé­keny­ség A szak­mai tevé­keny­sé­gért felelős sze­mély köte­les a szol­gál­ta­tás igénybe vétele előtt ellenő­rízni, hogy a körül­mé­nyek (fel­sze­re­lé­sek, esz­kö­zök, lovak álla­pota) megfelelnek-e az igénybe venni kívánt szol­gál­ta­tás céljának.

Illet­mény és juttatások:

Az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sára és a jut­ta­tá­sokra a “Köz­al­kal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról szóló” 1992. évi XXXIII. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irányadók.

                       

Pályá­zati feltételek:

•         Emelt szintű szak­ké­pe­sí­tés, 14/2008. (XII.20.) ÖM ren­de­let 2.§ (3) bekez­dés ba) pont sze­rinti képe­sí­tés, közép­fokú lovas­túra vezető ,

•         B kate­gó­riás jogosítvány,

 

A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nál előnyt jelent:

•         Főis­kola, lovas sport­ág­ban szer­zett közép­fokú sport­edzői képe­sí­tés, lovas sport­ág­ban szer­zett felső­fokú sza­kedzői vagy okle­ve­les sza­kedzői képe­sí­tés, lovas-kultúra oktató felső­fokú szak­irá­nyú tovább­kép­zést iga­zoló képe­sí­tés, lovas-tanár (hipoo­ló­gus) és szer­vező felső­fokú szak­irá­nyú tovább­kép­zést iga­zoló képe­sí­tés, vagy lovas sport­ág­ban nem­zet­közi sport­szö­vet­ség által akk­re­di­tált edző­kép­zés­ben szer­zett végzettség,

 

•         Jászal­só­szent­györ­gyi hely­ben lakás vál­la­lása, (lakást az Önkor­mány­zat biztosít)

 

A pályá­zat része­ként benyúj­tandó ira­tok, igazolások:

•         kép­zett­sé­get iga­zoló okira­tok máso­lata, erköl­csi bizo­nyít­vány, fény­ké­pes szak­mai önéletrajz

 

A mun­ka­kör betölt­hető­sé­gé­nek időpontja:

A mun­ka­kör leg­ko­ráb­ban 2018. novem­ber 12. nap­já­tól tölt­hető be.

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2018. novem­ber 6.

A pályá­zati kiírás­sal kap­cso­la­to­san további infor­má­ciót Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter nyújt, a 06/20/522‑9858 –os telefonszámon.

A pályá­za­tok benyúj­tá­sá­nak módja:

•         Pos­tai úton, a pályá­zat­nak a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat címére tör­ténő meg­kül­dé­sé­vel (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a. ). Kér­jük a borí­té­kon fel­tün­tetni a pályá­zati adat­bá­zis­ban sze­replő azo­no­sító szá­mot: I/477/2018 , vala­mint a mun­ka­kör meg­ne­ve­zé­sét: lovasoktató.

vagy

•         Elekt­ro­ni­kus úton Szar­vák Imre részére a hivatal@jaszalsoszentgyorgy.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Sze­mé­lye­sen: Szar­vák Imre, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a. .

 

A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nak határ­ideje: 2018. novem­ber 9.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.