Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre szeptember 13. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

Meghívó Képviselő-testületi ülésre szeptember 13.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

 

2018. szep­tem­ber 13. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal épü­lete, Házas­ság­kötő terem

(5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.)

 

Java­solt napi­rend:   

 

1. Tájé­koz­tató két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Elő­ter­jesz­tés „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” című, EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számú pro­jekt kivi­te­le­zési mun­ká­la­ta­i­nak elvég­zése kap­csán kiírt köz­be­szer­zési eljá­rás nyer­tes aján­lat­tevő­jé­nek kiválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés Bursa Hun­ga­rica pályá­zat­hoz tör­ténő csat­la­ko­zás­ról és a pályá­zat kiírásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4.  Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­ügyekről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. szep­tem­ber 7.

 

Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.