Váltás az akadálymentes változatra Ösztöndíjpályázat HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK RÉSZÉRE | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

Ösztöndíjpályázat HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK RÉSZÉRE

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

az EFOP-3.9.2–16-2017–00019 azo­no­sí­tó­számú „Humán kapa­ci­tá­sok fej­lesz­tése a Jász­a­páti járás­ban” – című pro­jekt keretében

     ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK SZÁMÁRA

(16–23 év között)

 

A pályá­za­ton részt vehet: aki közép­is­ko­lai tanul­má­nyait végzi vagy tanu­lói jog­vi­szonnyal ren­del­kező egye­temi / főis­ko­lai hall­gató és a 2017–2018-as tan­év­ben lezárt bizo­nyít­vánnyal rendelkezik.

 

Pályá­zati fel­té­te­lek:                • magyar állampolgárság

                                                • 16 – 23 év közötti életkor

                                               • állandó beje­len­tett jászal­só­szent­györ­gyi lakóhely

                                               • szo­ci­á­li­san hát­rá­nyos helyzet

 

Előnyt jelent:                          • 4,00 tanul­má­nyi átlag­ered­mény (maga­tar­tás és szor­ga­lom jegy nélkül)

 

Nem pályáz­hat az a tanuló:    • aki­nek a bizo­nyít­vá­nyá­ban elég­te­len osz­tály­zat szerepel,

                                                     • fegyelmi intéz­ke­dés van folya­mat­ban ellene

                                                    • ha egyéb pályá­zati támo­ga­tás­ban, ösz­tön­díj­ban részesül

 

Az ösz­tön­díj összege: 30 000 Ft/hónap

Az összeg folyó­sí­tá­sá­nak idő­tar­tama: 5 hónap

(2018. szep­tem­ber 1.- 2019. január 31.)

Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely min­den hónap 15. nap­jáig kerül átuta­lásra a tanuló bank­szám­lá­jára. (Amennyi­ben nyer­tes pályázó, szük­sé­ges bank­szám­lát nyitnia.)

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2018. szep­tem­ber 5. szerda, 16.00 óra

 

A pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

-          kis­korú ese­tén a tör­vé­nyes kép­vi­selő által alá­írt pályá­zati adatlapot,

-          az előző fél­évi tanul­má­nyi ered­ményről kiál­lí­tott hite­le­sí­tett napló vagy bizo­nyít­vány másolatot,

-          a tanu­lói jog­vi­szony igazolását,

-          a hát­rá­nyos hely­zetről szóló iga­zo­lást,

-          iga­zo­lást a pályázó és a vele egy ház­tar­tás­ban élők egy főre jutó nettó jövedelméről,

-          a tanuló lak­cím­kár­tyá­já­nak másolatát,

-          nyi­lat­ko­za­tot arra vonat­ko­zóan, hogy egyéb más for­rás­ból ösz­tön­díj­ban nem részesül

A hiá­nyo­san vagy határidőn túl benyúj­tott pályá­za­tok eluta­sí­tásra kerül­nek, hiány­pót­lásra nincs lehetőség!

 

A pályázó pályá­zata benyúj­tá­sá­val egy­idejű­leg bün­tető­jogi felelős­sé­get vál­lal az általa közölt ada­tok valóságtartalmáért.

A pályázó hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy sze­mé­lyes ada­tait a pályá­za­tot kiíró Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat nyil­ván­tar­tásba vegye és a jogo­sult­ság ellenőr­zése cél­já­ból az ösz­tön­díj idő­tar­tama alatt kezelje.

 

A pályá­za­to­kat a támo­ga­tás elbí­rá­lása cél­já­ból a Képviselő-testület által lét­re­ho­zott 3 fős ad hoc bizott­ság végzi. A benyúj­tott pályá­za­tok elbí­rá­lá­sá­nak határ­ideje: 2018. szep­tem­ber 8.

A pályá­za­to­kat leadá­sá­nak módja: sze­mé­lye­sen, zárt borí­ték­ban a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal tit­kár­sá­gára (Fő út 53/a.) Sop­ro­nyi Kitti ügyintézőnek.

A borí­tékra kér­jük ráírni: „EFOP-3.9.2 ösz­tön­díj­pá­lyá­zat 16–23 közötti kor­osz­tály számára”

Jászal­só­szent­györgy, 2018. augusz­tus 15.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS.pdf

PÁLYÁZATI ADATLAP.pdf

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.