Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre augusztus 16. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

Meghívó Képviselő-testületi ülésre augusztus 16.

 

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

 

2018. augusz­tus 16. (csütörtök)

16.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal épü­lete, Házas­ság­kötő terem

(5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.)

 

Java­solt napi­rend:   

 

1. Tájé­koz­tató két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Elő­ter­jesz­tés pályá­zat benyúj­tá­sá­ról a helyi önkor­mány­za­tok szo­ci­á­lis célú tűzi­fa­vá­sár­lás­hoz kap­cso­lódó kiegé­szítő támogatására

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés „Jászal­só­szent­györgy köz­sé­gért díj” ado­má­nyo­zá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4.  Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­vá­sár­lá­sok­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. augusz­tus 14.

 

 

 Tisz­te­let­tel:

                                                                                   Szar­vák Imre  polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.