Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.03.29
Auguszta

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről

Tisz­telt Méhészek!

 

A Nem­zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva­tal (NÉBIH) szük­ség­hely­zeti enge­dé­lye­ket adott ki a Cru­i­ser OSR 322 FS, Cru­i­ser 350 FS, Pon­cho 600 FS, Ellado, Nup­rid 600 FS Red rovar­ölő csá­vá­zó­sze­rekre repce, kuko­rica és nap­ra­forgó vető­mag csá­vá­zá­sára és veté­sére. A kiadott szük­ség­hely­zeti enge­dé­lyek az idei sze­zon­ban az emlí­tett kul­tú­rák jelentős terü­leti hánya­dát érintik.

Az emlí­tett készít­mé­nyek­kel tör­ténő csá­vá­zás a jelen­legi tudo­má­nyos ered­mé­nyek isme­re­té­ben nem jelent elfo­gad­ha­tat­lan koc­ká­za­tot a méhek szá­mára, ha a méh­csa­lá­dok ked­vező egész­ség­ügyi álla­pot­ban van­nak és a kezelt kul­tú­rák­nál a méhek röp­kör­ze­tén belül folyó növény­vé­delmi tevé­keny­ség során a keze­lé­sek az enge­dély­ok­irat­ban fog­lalt uta­sí­tá­sok szi­gorú betar­tása sze­rint való­sul­nak meg.

Ugyan­ak­kor el kell ismerni, hogy a vizs­gá­la­tok során a méhekre ártal­mat­lan tulaj­don­sá­got sem sike­rült iga­zolni. A neo­ni­ko­ti­no­i­dok hasz­ná­la­tá­nak más­fél évti­ze­des magyar­or­szági tapasz­ta­la­tai alap­ján a repce, nap­ra­forgó és kuko­rica csá­vá­zása sza­bály­szerű fel­hasz­ná­lás ese­tén nem oko­zott kimu­tat­ható káro­so­dást a méhekre. Sőt, a csá­vá­zott kul­tú­rák ese­té­ben kisebb a való­színű­sége és gya­ko­ri­sága méhekre koc­ká­za­tos per­me­tező­sze­rek használatának.

A fen­tiek mér­le­ge­lé­sé­vel a méhé­szek dönt­het­nek, hogy a csá­vá­zó­szer­rel kezelt virágzó állo­má­nyok­ban a méhek lete­le­pí­té­sé­vel vagy távol­tar­tá­sá­val kíván­ják foly­tatni az évi méhé­szeti tevékenységüket.

Az érin­tett hrsz-ú ingat­la­nok lis­tája itt olvas­ható!

Jászal­só­szent­györgy, 2018. június 14.

 

 

 

                                                                                               dr. Kovács Kornél

                                                                                                          jegyző

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.