Váltás az akadálymentes változatra Álláspályázat: Óvodapedagógusokat keresünk! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.06.25
Vilmos

Álláspályázat: Óvodapedagógusokat keresünk!

Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intézmény

                           

a “Köz­al­kal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról szóló” 1992. évi XXXIII. tör­vény 20/A. • alapján

pályá­za­tot hirdet

Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intézmény

óvo­da­pe­da­gó­gus

mun­ka­kör betöltésére.

A köz­al­kal­ma­zotti jog­vi­szony időtartama:

hatá­ro­zat­lan idejű köz­al­kal­ma­zotti jogviszony

                       

Fog­lal­koz­ta­tás jellege:

Tel­jes munkaidő

A mun­ka­vég­zés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.

A mun­ka­körbe tar­tozó, illetve a vezetői meg­bí­zás­sal járó lénye­ges feladatok:

Óvo­da­pe­da­gó­gusi fel­ada­tok ellátása

Illet­mény és juttatások:

Az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sára és a jut­ta­tá­sokra a “Köz­al­kal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról szóló” 1992. évi XXXIII. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irányadók.

                       

Pályá­zati feltételek:

 • Főis­kola, óvodapedagógus,
 • ECDL Start
 • Magyar állam­pol­gár­ság, bün­tet­len előé­let, mun­ka­körre vonat­kozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályá­zat része­ként benyúj­tandó ira­tok, igazolások:

 • Fény­ké­pes szak­mai önélet­rajz, vég­zett­sé­get iga­zoló ira­tok máso­lata, moti­vá­ciós levél, 30 nap­nál nem régebbi erköl­csi bizo­nyít­vány /csak a nyer­tes pályázó esetében/. Nyi­lat­ko­zat arról, hogy a pályázó ada­tait az eljá­rás­ban részt­vevők megismerhetik.

A mun­ka­kör betölt­hető­sé­gé­nek időpontja:

A mun­ka­kör leg­ko­ráb­ban 2018. július 2. nap­já­tól tölt­hető be.

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2018. június 27.

A pályá­zati kiírás­sal kap­cso­la­to­san további infor­má­ciót Lip­tákné Kátai Tímea nyújt, a 06703687667 –os telefonszámon.

A pályá­za­tok benyúj­tá­sá­nak módja:

 • Pos­tai úton, a pályá­zat­nak a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény címére tör­ténő meg­kül­dé­sé­vel (5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15. ). Kér­jük a borí­té­kon fel­tün­tetni a pályá­zati adat­bá­zis­ban sze­replő azo­no­sító szá­mot: 143/2018. , vala­mint a mun­ka­kör meg­ne­ve­zé­sét: óvodapedagógus.
 • Elekt­ro­ni­kus úton Lip­tákné Kátai Tímea részére a intezmenyvezeto@cifrapalotaovoda.hu E-mail címen keresztül
 • Sze­mé­lye­sen: Lip­tákné Kátai Tímea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15. .

A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nak határ­ideje: 2018. június 28.

A pályá­zati kiírás további köz­zé­té­te­lé­nek helye, ideje:

 • Tele­pü­lés hon­lap­ján — 2018. június 4.

A KÖZIGÁLLÁS pub­li­ká­lási idő­pontja: 2018. június 4.

A pályá­zati kiírás köz­zé­tevője a sze­mé­ly­ügyi köz­pont. A pályá­zati kiírás a mun­kál­tató által a sze­mé­ly­ügyi köz­pont részére meg­kül­dött ada­to­kat tar­tal­mazza, így annak tar­tal­má­ért a pályá­za­tot kiíró szerv felel.

 

 

*****

Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intézmény

                           

a “Köz­al­kal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról szóló” 1992. évi XXXIII. tör­vény 20/A. • alapján

pályá­za­tot hirdet

Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intézmény

óvo­da­pe­da­gó­gus

mun­ka­kör betöltésére.

A köz­al­kal­ma­zotti jog­vi­szony időtartama:

hatá­ro­zat­lan idejű köz­al­kal­ma­zotti jogviszony

                       

Fog­lal­koz­ta­tás jellege:

Tel­jes munkaidő

A mun­ka­vég­zés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.

A mun­ka­körbe tar­tozó, illetve a vezetői meg­bí­zás­sal járó lénye­ges feladatok:

Óvo­da­pe­da­gó­gusi fel­ada­tok ellátása.

Illet­mény és juttatások:

Az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sára és a jut­ta­tá­sokra a “Köz­al­kal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról szóló” 1992. évi XXXIII. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irányadók.

                       

Pályá­zati feltételek:

 • Főis­kola, óvodapedagógus,
 • ECDL
 • B kate­gó­riás jogosítvány,
 • Magyar állam­pol­gár­ság, bün­tet­len előé­let, mun­ka­körre vonat­kozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályá­zat része­ként benyúj­tandó ira­tok, igazolások:

 • Fény­ké­pes szak­mai önélet­rajz, vég­zett­sé­get iga­zoló ira­tok máso­lata, moti­vá­ciós levél, 30 nap­nál nem régebbi erköl­csi bizo­nyít­vány /csak a nyer­tes pályázó esetében/. Nyi­lat­ko­zat arról, hogy a pályázó ada­tait az eljá­rás­ban részt­vevők megismerhetik.

A mun­ka­kör betölt­hető­sé­gé­nek időpontja:

A mun­ka­kör leg­ko­ráb­ban 2018. július 1. nap­já­tól tölt­hető be.

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2018. június 27.

A pályá­zati kiírás­sal kap­cso­la­to­san további infor­má­ciót Lip­tákné Kátai Tímea nyújt, a 06703687667 –os telefonszámon.

A pályá­za­tok benyúj­tá­sá­nak módja:

 • Pos­tai úton, a pályá­zat­nak a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény címére tör­ténő meg­kül­dé­sé­vel (5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15. ). Kér­jük a borí­té­kon fel­tün­tetni a pályá­zati adat­bá­zis­ban sze­replő azo­no­sító szá­mot: 147/2018. , vala­mint a mun­ka­kör meg­ne­ve­zé­sét: óvodapedagógus.
 • Elekt­ro­ni­kus úton Lip­tákné Kátai Tímea részére a intezmenyvezeto@cifrapalotaovoda.hu E-mail címen keresztül
 • Sze­mé­lye­sen: Lip­tákné Kátai Tímea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15. .

A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nak határ­ideje: 2018. június 28.

A pályá­zati kiírás további köz­zé­té­te­lé­nek helye, ideje:

 • Tele­pü­lés hon­lap­ján — 2018. június 6.

A KÖZIGÁLLÁS pub­li­ká­lási idő­pontja: 2018. június 6.

A pályá­zati kiírás köz­zé­tevője a sze­mé­ly­ügyi köz­pont. A pályá­zati kiírás a mun­kál­tató által a sze­mé­ly­ügyi köz­pont részére meg­kül­dött ada­to­kat tar­tal­mazza, így annak tar­tal­má­ért a pályá­za­tot kiíró szerv felel.

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.