Váltás az akadálymentes változatra Pályakezdőként is versenyképes fizetéssel vár a Sereg | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.10.16
Gál

Pályakezdőként is versenyképes fizetéssel vár a Sereg

Az elmúlt évben Jász-Nagykun-Szolnok megyéből közel 300 fő kötött szerző­dést a Magyar Honvédséggel.

Továbbra is nagy az érdeklő­dés a szerző­dé­ses és tar­ta­lé­kos szol­gá­lat iránt, ezért – a kato­na­ság iránt érdeklődők­nek – a követ­kezők­ben bemu­tat­juk a sereg által kínált szol­gá­lati formákat.

Szerző­dé­ses és tar­ta­lé­kos jogviszony

A szerző­dé­ses kato­nai szol­gá­lat jelenti a Magyar Hon­véd­ség­ben az állandó, napi mun­ka­vi­szonyt. Ez eset­ben a katona a szerző­dé­sé­ben vál­lalt ideig a hon­véd­ség vala­me­lyik ala­ku­la­tá­nál szol­gál: egy meg­ha­tá­ro­zott mun­ka­kört lát el havi fize­té­sért. Vál­to­za­tos mun­ka­kö­rül­mé­nyek között dol­go­zik: a lak­ta­nyai fel­ada­to­kon túl egyes ese­tek­ben gya­kor­la­to­kon vehet részt, határ­vé­delmi fel­ada­to­kat lát­hat el, illetve lehető­sége van kül­földi misszi­ó­ban szolgálni.

A tar­ta­lé­kos kato­nai szol­gá­lat főként azok­nak szól, akik tanul­má­nyaik vagy meg­lévő mun­ka­he­lyük mel­lett sze­ret­né­nek részt vál­lalni hon­vé­delmi fel­ada­tok­ban. 2017-ben a Magyar Hon­véd­ség tar­ta­lé­kos rend­sze­ré­nek fej­lesz­té­sé­vel lét­re­jött egy új szol­gá­lati forma: az önkén­tes terü­let­vé­delmi tar­ta­lé­kos, amely remek lehető­sé­get jelent­het azok szá­mára, akik érdeklőd­nek a hon­véd­ség iránt, de még nem sze­ret­né­nek, vagy nem tud­nak elkö­te­leződni, eset­leg lakó­he­lyük­höz közel tel­je­sí­te­né­nek szol­gá­la­tot. Az önkén­tes terü­let­vé­delmi tar­ta­lé­ko­sok töb­bek között veszély– és kataszt­ró­fa­hely­zet­ben (pl. árvízi véde­ke­zés) vehetők igénybe; a fel­ada­taik közé tar­to­zik továbbá kato­nai ren­dez­vé­nyek biz­to­sí­tása és a tobor­zás is. Fel­ké­szí­té­sük évente több rész­let­ben tör­té­nik és össze­sen 20 napot tesz ki, igény sze­rint akár hét­vé­gékre is eshet. Ter­mé­sze­te­sen – szük­ség ese­tén – a diá­kok­nak, egye­temi, főis­ko­lai hall­ga­tók­nak nyári szü­net­ben, össze­függően is meg­szer­vez­hető. A terü­let­vé­delmi tar­ta­lé­ko­sok alkal­ma­zása – így a fel­ké­szí­tés is – alap­vetően a lakó­hely­hez leg­kö­ze­lebb eső járás­ban, illetve a megyé­ben tör­té­nik. A megyénk­ben talál­ható kilenc járás tar­ta­lé­kos szá­za­dai meg­kezd­ték a feltöltést.

Miért lehet vonzó a kato­nai szol­gá­lat – legyen szerző­dé­ses vagy tartalékos?

A Magyar Hon­véd­ség szerző­dé­ses szol­gá­lata sta­bil, biz­tos meg­él­he­tést, kiszá­mít­ható élet­pá­lyát és kar­ri­er­le­hető­sé­get jelent – ezek­kel a ked­vező körül­mé­nyek­kel manap­ság már rit­kán talál­koz­nak a mun­ka­vál­la­lók. A mun­ka­vég­zés rend­kí­vül vál­to­za­tos, hiszen a sereg a szak­mák szé­les palet­tá­ját alkal­mazza. A kémia sze­rel­me­seit várja a vegy­vé­delmi szol­gá­lat, a rend­vé­de­lem felé haj­lók kato­nai ren­dé­szekké vál­hat­nak, de említ­het­nénk a kato­nai jogá­szo­kat és a légi­erő piló­táit is spe­ci­á­lis tudá­suk alap­ján; a külön­le­ges kihí­vá­sok iránt érdeklődők helye pedig a külön­le­ges műve­leti vagy a lövész ala­ku­la­tok­nál van. A Magyar Hon­véd­ség­ben ráadá­sul mun­ka­idő­ben is szá­mos sport gya­ko­rol­ható szak­mai szin­ten, mint pél­dául a küzdős­por­tok, ejtőernyő­zés, búvár­ko­dás, lövészet.

Mind­ezek mel­lett nem elha­nya­gol­ható az a tény, hogy az érett­sé­gi­vel ren­del­kező kato­nák kezdő alap­fi­ze­tése havonta leg­alább bruttó 256 ezer forint (nettó 170.000 Ft), de az alap­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kezők pénze sem lehet keve­sebb bruttó 213.000 forint­nál (nettó 141.000 Ft). A kato­nák jöve­delme az „angyalbőr­ben” eltöl­tött évek folya­mán növek­szik, hiszen a „rang­lét­rán” való elő­re­ha­la­dás ezt garan­tálja. Az alap­fi­ze­tés mel­lett étke­zési (8000 Ft) és uta­zási támo­ga­tás­ban, Szé­che­nyi Pihenő­kár­tyára tör­ténő elekt­ro­ni­kus fel­töl­tés­ben (4000 Ft) is része­sül­nek a kato­nák, illetve az illet­ményt szá­mos plusz jut­ta­tás, pót­lék, vala­mint az eset­le­ges több­let­mun­ká­ért, gya­kor­la­to­kért, határ­vé­de­le­mért, kül­földi szol­gá­la­tért járó kifi­ze­tés növelheti.

A tar­ta­lé­kos szol­gá­la­tot vál­la­lók szerző­dés­kö­tési, illetve ren­del­ke­zésre állási díjra, vala­mint – behí­vá­suk ide­jén – a tény­le­ges szol­gá­la­tért járó illet­ményre jogo­sul­tak. Az önkén­tes terü­let­vé­delmi tar­ta­lé­kos katona 2018-as egy­szeri szerző­dés­kö­tés díja bruttó 32.333,- Ft, emel­lett évente ren­del­ke­zésre állási díjra jogo­sult (tel­je­sí­tett szol­gá­lati éven­ként a min­den­kori mini­mál­bér összege), ebben az évben ez az összeg bruttó 138.000,- Ft, ame­lyet a szerző­dés idő­tar­tama alatt évente egy­szeri alka­lom­mal, utó­lag utal­nak. A kikép­zé­sek és az egyéb, tény­le­ges szol­gá­lat­ban töl­tött napokra a rend­fo­ko­za­tuk­hoz és beosz­tá­suk­hoz meg­ál­la­pí­tott illet­mény időa­rá­nyos részét kap­ják, mind­emel­lett a Hon­vé­delmi Minisz­té­rium külön meg­ál­la­po­dá­sai alap­ján szá­mos ked­vez­mény­ben részesülhetnek.

Kije­lent­hető az is, hogy a sereg „jelent­kező­ori­en­tált”, hiszen ahhoz, hogy valaki kipró­bálja a kato­na­éle­tet, nem szük­sé­ges elhagy­nia a jelen­legi állá­sát. Tar­ta­lé­kos kato­na­ként mind a kikép­zés, mind az eset­le­ges szol­gá­lat­tel­je­sí­tés munka mel­lett elvé­gez­hető. Amennyi­ben pedig a jelent­kező meg­ked­veli a kato­nai szol­gá­la­tot, bár­mi­kor vált­hat főál­lásra – tekin­tet­tel arra, hogy a kikép­zési rend­szer modu­lok­ból épül fel, így átjár­ható, tehát azo­kat a kikép­zé­se­ket, ame­lye­ket a jelent­kező tar­ta­lé­kos kato­na­ként elvég­zett, beszá­mít­ják, ami­kor állo­mány­ka­te­gó­riát vált, így szerző­dé­ses kato­na­ként már nem kell újra végigcsinálnia.

Ki jelent­kez­het?

  • min­den 18. élet­évét betöltött,
  • bün­tet­len előéletű,
  • magyar­or­szági lakó­hellyel ren­del­kező magyar állampolgár,
  • aki leg­alább alap­fokú vég­zett­ség­gel és
  • kellő elhi­va­tott­ság­gal rendelkezik.

A jelent­kezők­nek pedig szol­gá­lat­for­má­tól függően alkal­mas­sági vizs­gá­la­ton kell részt venniük.

A leg­fon­to­sabb infor­má­ció: hol lehet jelent­kezni katonának?

A kato­nai pálya iránt érdeklődők sze­mé­lye­sen a megye­szék­he­lye­ken lévő toborzó iro­dák­ban jelent­kez­het­nek. Szol­no­kon sze­mé­lye­sen a Tán­csics Mihály u. 5–7. szám alatt tud­nak velünk talál­kozni, de érdeklőd­het­nek a 0656/505–159 tele­fon­szá­mon és e-mailben a szolnok.toborzo@mil.hu-n.

További infor­má­ciók elér­hetők az iranyasereg.hu és a hadkiegeszites.hu honlapokon.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.