Váltás az akadálymentes változatra Tűzgyújtási tilalom | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.10.16
Gál

Tűzgyújtási tilalom

Tájé­koz­tat­juk a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy

a Kataszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság JNSZ Megye egész területére

2018. június 1. napjától

tűz­gyúj­tási tilal­mat ren­delt el.

A tűz­gyúj­tási tila­lom nem csak erdőkre ter­jed ki, hanem az önkor­mány­zat bel­te­rü­le­tet érintő helyi ége­tési ren­de­le­té­ben - 9/2015. (V.4.) számú önkor­mány­zati ren­de­let - meg­ha­tá­ro­zot­tak szerint.

A tűz­gyúj­tási tila­lom elren­de­lé­séről és fel­ol­dá­sá­ról a http://erdotuz.hu/tuzgyujtasi-tilalom/ olda­lon tájékozódhat.

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.