Váltás az akadálymentes változatra ETAP-T 18 nemzetközi gyakorlat – “Repülők a légtérben” | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.06.26
János, Pál

ETAP-T 18 nemzetközi gyakorlat — “Repülők a légtérben”

 A Magyar Hon­véd­ség 2018. június 10–22.között

nem­zet­közi gya­kor­la­tot hajt végre, ami tel­jes egé­szé­ben érinti JNSZ megye területét.

 

Saj­tó­köz­le­mény:

A Magyar Hon­véd­ség kije­lölt ala­ku­la­tai nem­zet­közi szál­lító repülő­gép gya­kor­la­tot haj­ta­nak végre 8 nem­zet rész­vé­te­lé­vel Magyar­or­szág lég­te­ré­ben. A vég­re­haj­tás során repü­lé­se­ket haj­ta­nak végre nap­pal és éjszaka. A gya­kor­lat moz­za­na­tai kere­té­ben sor kerül teher illetve ejtőernyős dobá­sokra a kije­lölt repülő­te­rekre és terü­le­tekre. A repü­lé­se­ket nagy­mé­retű szál­lító repülő­gé­pek hajt­ják végre a meg­szo­kott­nál ala­cso­nyabb magas­sá­go­kon. A fel­ada­tok vég­re­haj­tása során az ország szá­mos terü­lete felett fel­tűn­het­nek amely az átlag­tól nagyobb zaj­ha­tás­sal jár. A gya­kor­lat során a repülőesz­kö­zök bázi­sául Pápa repülő­tér szol­gál. A Magyar Hon­véd­ség és a részt­vevő nem­ze­tek a vonat­kozó jog­sza­bá­lyok kereti között arra töre­ked­nek, hogy a leg­ki­sebb mér­ték­ben zavar­ják az állam­pol­gá­rok meg­szo­kott nyugalmát.

Kérik a lakos­ság megértését!

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.