Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére május 31. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

Meghívó Képviselő-testület ülésére május 31.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

 

2018. május 31. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:   

 

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. A Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű Kft. 2017. évi beszá­mo­ló­já­nak elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat és költ­ség­ve­tési szer­vei 2017. évi pénz­ügyi ter­vé­nek vég­re­haj­tá­sá­ról szóló beszá­moló és a zár­szám­adási önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4.  Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2017. évi belső ellenőr­zési beszá­mo­ló­já­nak elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” című, EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számú pro­jekt kivi­te­le­zési mun­ká­la­ta­i­nak elvég­zé­sére” tár­gyú köz­be­szer­zési eljá­rás aján­lat­té­teli fel­hí­vá­sá­nak elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Elő­ter­jesz­tés „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” című, EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számú pro­jekt kivi­te­le­zési mun­ká­la­ta­i­nak elvég­zé­sére” tár­gyú köz­be­szer­zési eljá­rásra meg­hí­vandó vállalkozásokról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Elő­ter­jesz­tés Jász­a­páti Járási Hiva­tal ügy­se­gédi fel­adat­el­lá­tás módo­sí­tási kérelméről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­ér­té­ke­sí­tésre vonat­kozó pályá­zati fel­hí­vás elfő­ga­dá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

9. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. május 25.

 

 

 Tisztelettel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.