Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2018. április 26. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.06.26
János, Pál

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2018. április 26.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülé­sére

 

2018. ápri­lis 26. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:    

 

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2.  Beszá­moló a Gyer­mek­jó­léti és Gyer­mek­vé­delmi Szol­gá­lat által 2017. évben ellá­tott feladatokról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés „A Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény bölcső­dei férő­he­lye­i­nek meg­dup­lá­zása és az intéz­mény inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­tése” című, TOP-1.4.1–15-JN1-2016–00010 azo­no­sító számú pro­jekt épí­tési mun­ká­la­ta­i­nak elvég­zése kap­csán beér­ke­zett áraján­la­tok elbírálásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” című, EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számú pro­jekt ösz­tön­díj prog­ram­já­nak kiírásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés „Bel­te­rü­leti vízelvezető-hálózat fej­lesz­tése, rekonst­ruk­ci­ója Jászal­só­szent­györ­gyön” című, TOP-2.1.3–15-JN1-2016–00012 azo­no­sító számú pro­jekt kivi­te­le­zési mun­ká­la­ta­i­nak elvég­zé­sére” tár­gyú köz­be­szer­zési eljá­rás nyer­tes aján­lat­tevő­jé­nek kiválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Elő­ter­jesz­tés pályá­zat benyúj­tá­sá­ról a bel­te­rü­leti utak fel­újí­tá­sára vonatkozóan

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Elő­ter­jesz­tés Civil szer­ve­ze­tek pályá­za­ta­i­nak elbí­rá­lá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Elő­ter­jesz­tés önkor­mány­zati ingat­la­nok érté­ke­sí­té­séről– zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

9. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. ápri­lis 20.

 

 Tisztelettel:

                                                                                   Szar­vák Imre   polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.