Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület rendkívüli ülésére 2018.március 12. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.06.26
János, Pál

Meghívó Képviselő-testület rendkívüli ülésére 2018.március 12.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

 

2018. már­cius 12. (hétfő)

16.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:    

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2.  Elő­ter­jesz­tés Sza­va­zat­szám­láló Bizott­sá­gok tag­ja­i­nak megválasztásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3.  Elő­ter­jesz­tés a helyi adók­ról szóló 9/2012. (VI.22.) számú önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4.  Elő­ter­jesz­tés „Az Egész­ség­ház, a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal és a Könyv­tár épü­le­te­i­nek ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­tése Jászal­só­szent­györ­gyön” című, TOP-3.2.1–15-JN1-2016–00066 azo­no­sí­tó­számú pro­jekt tár­gyú köz­be­szer­zési eljá­rás nyer­tes aján­lat­tevői­nek kiválasztásáról

 

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés a Hely­ben Egy­má­sért Szo­ci­á­lis Szö­vet­ke­zet kérel­méről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Elő­ter­jesz­tés önkor­mány­zati tulaj­donú ingat­lan meg­vá­sár­lá­sá­nak kérel­méről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7.  Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2018. már­cius 9.

 

 

 Tisztelettel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.