Váltás az akadálymentes változatra Nádvágás a tavakon | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

Nádvágás a tavakon

Az önkor­mány­zat dol­go­zói és a köz­fog­lal­koz­ta­tot­tak, kihasz­nálva a hideg idő­já­rást — vala­mint azt, hogy a tele­pü­lé­sen talál­ható, 3 éve gyö­nyörűen fel­újí­tott tavak befagy­tak mint­egy 5 km hosszú­ság­ban a part­sza­ka­szok men­tén – levág­ták a nádat.

Tekin­tet­tel arra, hogy az opti­má­lis körül­mé­nyek és idő­já­rás mára meg­szűnt – ez elő­re­lát­ható volt — így szom­ba­ton és vasár­nap is zaj­lot­tak a mun­kák, mely­nek ered­mé­nye­ként a ter­ve­zett része­ken 90 szá­za­lék­ban sike­rült elvé­gezni a fel­ada­tot. A nád­vá­gás­hoz némi sze­mét összegyűj­tése is páro­sult, így mára a tavak kör­nyéke meg­szé­pült kör­nye­zet­ben várja a tavaszt.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.