Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület ülésére 2018. február 15. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.23
Lenke

Meghívó Képviselő-testület ülésére 2018. február 15.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

 

2018. feb­ruár 15. (csütörtök)

16.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:    

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Beszá­moló János­hida Köz­ponti Orvosi Ügye­let 2017. évi működéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés ren­de­let meg­al­ko­tá­sá­nak elmu­lasz­tása miatti tör­vé­nyes­ségi felhívásról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés Tele­pü­lés­képi ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2017. évi költ­ség­ve­tési ren­de­le­té­nek módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6.  Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat adós­sá­got kelet­kez­tető ügy­le­te­iből eredő fize­tési köte­le­zett­sé­ge­i­nek megállapításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2018. évi költségvetéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Elő­ter­jesz­tés Wawe­Com Infor­ma­ti­kai Kft. megkereséséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

9. Elő­ter­jesz­tés bel­te­rü­leti utak útfel­újí­tási programjáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

10. Elő­ter­jesz­tés az EFOP-3.9.2–16-2017–00019 azo­no­sí­tó­számú pályá­zat­hoz kap­cso­lódó beszerzésekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

11. Elő­ter­jesz­tés a 2018. évi köz­be­szer­zési terv elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

12. Elő­ter­jesz­tés a Köz­ségi Önkor­mány­zat Köz­be­szer­zési Sza­bály­za­tá­nak elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

13. Elő­ter­jesz­tés aján­lat­tevők és aján­lat­té­teli fel­hí­vá­sok elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

14. Elő­ter­jesz­tés piac­bér­leti szerző­dés felül­vizs­gá­la­tá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

15. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. feb­ruár 9.

 

                                                           Tisztelettel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.