Váltás az akadálymentes változatra Sajtóközlemény | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Sajtóközlemény

Január 8. óta kér­he­tik a személyijövedelemadó-bevallás ter­ve­ze­té­nek pos­tá­zá­sát a NAV-tól azok, akik nem regiszt­rál­tak az Ügy­fél­ka­pun. Az elmúlt három hét­ben csak­nem kilenc­ve­nez­ren, azaz naponta mint­egy ötez­ren éltek ezzel a lehető­ség­gel és küld­tek SMS-t, leve­let, nyom­tat­ványt vagy űrla­pot a NAV-nak vagy hív­ták a 1819-es Infó­vo­na­lat. A papír­alapú ter­ve­zet pos­tá­zá­sát már­cius 19-éig lehet kérni.

 

Az igény­lési lehető­sé­gek közül eddig az SMS a leg­nép­szerűbb, ugyanis csak­nem het­ve­nez­ren kér­ték így az szja-bevallási ter­ve­zet pos­tá­zá­sát. Több mint húsz­ez­ren a többi mód­szer közül választottak.

A ter­ve­zet, akár az adózó köz­remű­kö­dése nél­kül is – ha nincs szük­ség kiegé­szí­tésre, javí­tásra – 2018. május 22-én érvé­nyes személyijövedelemadó-bevallássá válik. Az elké­szí­tett adó­be­val­lási ter­ve­ze­te­ket a NAV 2018. már­cius 15-től az Ügy­fél­ka­pun keresz­tül elekt­ro­ni­kus for­má­ban elér­hetővé teszi.

Aki­nek nincs ügy­fél­ka­puja, 2018. már­cius 19-ig kér­heti a ter­ve­zet pos­tá­zá­sát levél­ben, SMS-ben (06–30/344‑4304) vagy a NAV hon­lap­ján elér­hető űrla­pon, for­ma­nyom­tat­vá­nyon (BEVTERVK), továbbá tele­fo­non, a 1819-es hívó­szá­mon, vala­mint az ügyfélszolgálatokon.

Az SMS-ben az SZJA rövi­dí­tés mel­lett az adó­azo­no­sító jelet és a szü­le­tési dátu­mot kell elkül­deni ebben a for­má­ban: SZJAszó­közadó­azo­no­sí­tó­jelszó­közééé­éhhnn

Az szja 1+1 szá­za­lé­ká­nak fel­aján­lá­sá­ról a korábbi évek­hez hason­lóan, idén is lehet elekt­ro­ni­ku­san és papí­ron is rendelkezni.

Aki már most sze­retné elké­szí­teni szja-bevallását, a NAV hon­lap­ján, illetve ügy­fél­szol­gá­la­tain elér­heti a 17SZJA nyom­tat­ványt. Az új webes kitöltő felü­let 2018. január 8. óta elér­hető a NAV hon­lap­já­ról (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kor­mány­zati por­tál­ról (www.magyarorszag.hu).

 

 

 

Nem­zeti Adó– és Vámhivatal

Csá­nyi Péter

saj­tó­re­fe­rens

csanyi.peter@nav.gov.hu

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.