Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2018. január 18. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.04.20
Tivadar

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2018. január 18.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

 

2018. január 18. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:    

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Elő­ter­jesz­tés „Az Egész­ség­ház, a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal és a Könyv­tár épü­le­te­i­nek ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­tése Jászal­só­szent­györ­gyön” című, TOP-3.2.1–15-JN1-2016–00066 azo­no­sí­tó­számú pályá­zat­hoz kap­cso­lódó döntésekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés a „Jászal­só­szent­györ­gyi Roma Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat szék­he­lyé­nek ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­tése” című, TOP-3.2.1–16 azo­no­sí­tó­számú pályá­zat­hoz kap­cso­lódó döntésekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­vá­sár­lá­sok­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Egye­bek

 

 

 

Meg­hí­vot­tak:   Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. január 12.

 

 Tisztelettel:

                                                                                   Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.