Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Tisz­telt Lakosok !

A Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft. 2018. január 01. nap­já­tól foly­tatja a ház­tól tör­ténő sárga és zöld zsá­kos sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tést, mely a lako­sok­nak ingyenes.

A ház­hoz menő sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tés idő­pontja Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen:
„Sárga zsá­kos” hul­la­dék­szál­lí­tás napjai:

2018. január 12.,                   2018. feb­ruár 16.,                 2018. már­cius 16.,                    2018. ápri­lis 13.,                   2018. május 18.,                    2018. június 15.,                  

2018. július 13.,                     2018. augusz­tus 17.,             2018. szep­tem­ber 14.,          

2018. októ­ber 12.,                 2018. novem­ber 16.,             2018. decem­ber 28.

 

„Zöld zsá­kos” hul­la­dék­szál­lí­tás napjai:

2018. január 08. és 19.             2018.február zöld zsá­kos elszál­lí­tás szü­ne­tel.                 2018. már­cius zöld zsá­kos elszál­lí­tás szü­ne­tel                  2018. ápri­lis 09.,                  

2018. május 14.,                    2018. június 11.,                   2018. július 09.,                    

2018. augusz­tus 13.,             2018. szep­tem­ber 10.,           2018. októ­ber 08.,                

2018. novem­ber 12.,              2018. decem­ber zöld zsá­kos elszál­lí­tás szünetel

 

 

A sze­lek­tív szi­ge­tek továbbra is üze­mel­nek! Ide kér­jük elhe­lyezni az üveg hul­la­dé­ko­kat! Kér­jük a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy a ház­hoz menő sárga és zöld zsá­kos sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tést minél nagyobb mér­ték­ben vegyék igénybe.

Ingat­la­non­ként 1db. sárga és 1 db zöld zsá­kot jut­ta­tunk el, és a meg­adott idő­pont­ban a kihe­lye­zett zsá­kok helyett csere zsá­kot biztosítunk.

SÁRGA zsákba helyez­hető hul­la­dé­kok: –Műa­nyag, papír és fém cso­ma­go­lási hulladékok

  • Műa­nyag üdítős, ásvány­vi­zes PET palac­kok, kiöb­lí­tett ház­tar­tási fla­ko­nok (pl. sam­po­nos, hab­fürdős), ház­tar­tás­ban elő­for­duló tiszta fóliák (szaty­rok, tasa­kok, cso­ma­goló fóliák), kimo­sott tejes-, jog­hur­tos poharak.
  • Papír és ita­los kar­ton­do­boz, újsá­gok, folyó­ira­tok, füze­tek, köny­vek, hul­lám­pa­pí­rok, cso­ma­go­ló­pa­pí­rok, kar­ton­do­bo­zok, kiöb­lí­tett ita­los kar­ton­do­bo­zok (tejes-, gyü­mölcs­le­ves doboz)
  • Fém külön­féle ház­tar­tási fém-hulladékok (pl. evőesz­kö­zök) és fém­do­bo­zok (ita­los– és kon­zerv­do­bo­zok). A műa­nyag– és fém­hul­la­dé­kok­nál egy­aránt fon­tos, hogy azok kiöb­lítve, tisz­tán kerül­je­nek a gyűjtőzsákba.

Tapossa Laposra!”

A műa­nyag fla­ko­no­kat és a papír­do­bo­zo­kat, de a sörös dobo­zo­kat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél keve­sebb helyet fog­lal­ja­nak el.

A sárga zsák mellé lapra haj­to­ga­tott, spár­gá­val össze­kö­tö­zött kar­ton cso­mag kihelyezhető.

KÉRJÜK NE tegye­nek zsí­ros, ola­jos, ház­tar­tási vegyi anyag­gal szennye­zett (nem kimo­sott) fla­kont, mar­ga­ri­nos dobozt, élel­mi­szer marad­ványt tar­tal­mazó műa­nya­got, hun­ga­ro­cellt, CD-Iemezt, magnó– és video­ka­zet­tát, egyéb műanyag­nak ítélt hul­la­dé­kot                                             (pl. nej­lon­ha­ris­nya), mert újra­hasz­no­sí­tá­suk jelen­leg nem megoldott!

Tilos a zsákba kevert tele­pü­lési hul­la­dé­kot rakni, mert nem kerül elszállításra!

ZÖLD zsákba csak és kizá­ró­lag zöld­hul­la­dék kerüljön!

Ezek a fa– és bokor­nye­se­dék, nyírt fű, gyom, kony­hai hul­la­dék. (kivé­tel étel­ma­ra­dék) Szin­tén elszál­lí­tásra kerül a zöld zsák mellé kihe­lye­zett max. 80 cm-re össze­vá­gott, madzag­gal köte­gelt (nem drót­tal!) gally. Mérete nem halad­hatja meg a teli zöld zsák méretét.

 

Köszön­jük együttműködését!

Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft.

Köz­ponti ügy­fél­szol­gá­lat tele­fo­nos elér­hető­sége: 06–57/540–131

                                               Hétfő:                        08 h – 11 h

                                               Kedd:                         08 h – 11 h

                                               Szerda:                      08 h – 11 h

                                               Csü­tör­tök:                 07 h – 19 h

                                               Pén­tek:                      08 h – 11 h

 

E-mail: ugyfelszolg@regiokomkft.hu

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.