Váltás az akadálymentes változatra Ünnepi nyitva tartás | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Ünnepi nyitva tartás

Tisz­telt Partnerünk!

 

 

Tájé­koz­tat­juk, hogy ügy­fél­szol­gá­lati iro­dá­ink nyitva tar­tása az ünne­pek alatt a követ­kező­képp alakul:

 

Ked­ves Ügy­fe­le­in­ket a köz­ponti ügy­fél­szol­gá­lati iro­dánk­ban a két ünnep között (2017.12.27–29.) a meg­szo­kott nyitva tar­tási idő­ben várjuk.

 

Köz­ponti ügy­fél­szol­gá­lati iroda címe: 5000 Szol­nok Thö­köly út 83.

 

Ügy­fél­fo­ga­dási idő: Szerda 8:00–20:00; Csütörtök-Péntek 8:00–14:00 óra

 

Ebben az idő­szak­ban a Call Center-szolgáltatás is elér­hető lesz a +36 40/180–124–es tele­fon­szá­mon.

 

Fiók­iro­dá­ink a két ünnep közötti idő­szak­ban zárva tartanak!

 

Java­sol­juk, továbbra is vegye igénybe inter­ne­tes ügy­in­té­zési lehető­sé­ge­in­ket az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu e-mail címen, vala­mint www.trvzrt.hu weboldalunkon.

 

A hiba­be­je­len­té­se­ket mun­ka­tár­sa­ink a két ünnep között is a nap 24 órá­já­ban vár­ják a köz­ponti hiba­be­je­lentő szol­gá­la­tunk ingye­ne­sen hív­ható +36 80/205–157–es tele­fon­szá­mán.

 

Fel­hív­juk figyel­mét, hogy Tár­sa­sá­gunk 2018. január 2-tól a meg­szo­kott nyitva tar­tási idő­ben és meg­szo­kott mun­ka­rend­ben áll fel­hasz­ná­ló­ink rendelkezésére!

 

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A TRV ZRT. MINDEN MUNKATÁRSA!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.