Váltás az akadálymentes változatra Meghívó KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi ülésre 2017. december 14. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.10.16
Gál

Meghívó KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi ülésre 2017. december 14.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

KÖZMEGHALLGATÁSSAL

egy­be­kö­tött ülésére

 

2018. decem­ber 14. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:   

 

1.  Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Beszá­moló a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény 2016/2017. évi neve­lési évé­nek tevékenységéről

Előadó: Lip­tákné Kátai Tímea

 

3. Beszá­moló a Védőnői szol­gá­lat 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Tóth Anna­má­ria, Kalóné Csekő Adrienn

 

4. Beszá­moló az Önkor­mány­zat 2016. és 2017. évi adó­ügyi tevékenységéről

Előadó: dr. Kovács Kor­nél jegyző

 

5. Elő­ter­jesz­tés Tele­pü­lés Arcu­lati Kézi­könyv elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Elő­ter­jesz­tés Helyi Esély­egyenlő­ségi Prog­ram Felülvizsgálatáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Elő­ter­jesz­tés a REGIO-KOM Tér­ségi Kom­mu­ná­lis Szol­gál­tató Tár­su­lás módo­sí­tás­sal egy­sé­ges szer­ke­zetbe fog­lalt Tár­su­lási Meg­ál­la­po­dá­sá­nak elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Elő­ter­jesz­tés nyi­lat­ko­zat elfo­ga­dá­sá­ról a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal hasz­no­sí­tá­sá­ról az MNV Zrt-vel kötött meg­ál­la­po­dás­nak megfelelően

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

9. Elő­ter­jesz­tés orvosi ügye­let önkor­mány­zati kiegé­szítő díja­zá­sá­nak emeléséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

10. Elő­ter­jesz­tés iparű­zési adó mér­té­ké­nek mérsékléséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

11. Elő­ter­jesz­tés a Képviselő-testület 2018. évi mun­ka­ter­vé­nek elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

12. Egye­bek

 

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2017. decem­ber 7.

 

 Tisztelettel:

                                                                                   Szar­vák Imre  polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.